TÜRKİYE CANIM FEDA


   
  ÖZEL GÜVENLİK
  30.TEMEL EĞİTİM SINAVI
 

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ

OTUZUNCU YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU )

1

Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı – 3 EKİM 2010

1-) Haberle

şme ve alarm sistemleri hangi amaçları gerçekleştirmek için kullanılamaz?

a)

İnsan tasarrufu sağlamak için.

b)

Kameralardan alınan görüntüleri kaydetmek için.

c)

Fiziki güvenlik önlemlerini desteklemek amacıyla.

d)

Fiziki güvenlik önlemlerini kontrol için.

e)

Uygun olmayan fiziki güvenlik önlemleri yerine.

2-

a) Patlayıcı dedektörü

b) X Ray cihazı

c) Gizli ses veya görüntü kayıt cihazı

) Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik Görevlisi’nin kullandığı aygıtlardan olamaz?d) Jop

e) Metal el dedektörü

3-

a) Suç ve suçlu takibinde müstakil çalışmalıdır

b) Suçun önlenmesinde ve suçlunun yakalanmasında genel kolluk ve özel güvenlik koordineli olarak çalışmalıdır

c) Suçla ilgili bilgiler birbirlerine kaşı

) Genel kolluk ile özel kolluk arasındaki ilişkide en doğru uygulama hangisi olmalıdır?gizlenmelidir

d) Birbirinin görev alanına hiç girilmemelidir

e) Hiçbiri

4-

) İtfaiye, Polis , Hızır Acil ve Jandarma telefonları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

a) 156-187-155-112 b) 110-155-112-156 c) 110-155-177-156 d) 156-112-177-155

e)156- 155-112-110

5-

) İyi iletişim kuran insanlarla, kuramayan insanlar arasındaki belirgin farkı tayin eden kişiler arası faktör, aşağıdakilerden hangisi değildir?

a)

Öfke

b)

Sosyal statü

c)

Kendini açığa vurma

d)

İfade berraklığı

e) Benlik

6-)

1. Kişi değil davranışı eleştirilmelidir

2. Uyarı hemen anında verilmelidir

3. Başkalarının yanında eleştiri yapılmamalıdır

4. Eleştiri yapılırken kişinin daha önce yaptığı hataları da anlatılmalıdır

Eleştiri yapılırken yukarıdakilerden hangilerine özen gösterilmelidir

a) 1-2-4 b) 2-3-4 c) 1-3-4

d) 1-2-3 e) Hepsi

7-

?) Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından biri değildir?

a) Soru sorma

b) Hemen sonuç çıkarma

c) Göz teması kurma

d) Dinlediğinizi belli etme

e) Not alma

8-)

a)

Aşağıdakilerden hangisi devriyenin genel olarak uyması gereken kurallardan değildir?Devriyeye üniformalı ve tam teçhizatlı çıkılmalı

b)

Belirli bir güzergahta her zaman dolaşılmalıdır

c)

Ani olarak çıkabilecek olaylara karşı fikren ve bedenen hazır olunmalıdır

d)

Görev bölgesi çok iyi bilinmeli

e)

9-

Görev sona erdiğinde belirlenen formata göre devriye raporu tanzim edilmeli)Özel Güvenlik görevlisi üst aramasını kimin denetiminde yapabilir?

a) Özel kolluğun denetiminde

b) Jandarmanın denetiminde

c) Genel kolluğun denetiminde

d) Polisin denetiminde

e) Güvenlik amirinin denetiminde

10-

) Özel Güvenlik Görevlisi önleyici kolluk hizmetleri bakımından kime bağlıdır?

a) Polise

b) Jandarmaya

c) Mülki amire

d) Savcıya

e) Bağlı olduğu kuruma

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ

OTUZUNCU YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU )

2

Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı – 3 EKİM 2010

11-)

Kelepçe: güvenlik personelinin tedbir amacıyla kullandığı,şüphelinin hareket kabiliyetini sınırlayan,yakalandığını gösteren bir araçtır.Kaç yaşından küçüklere kelepçe takılmaz?

a)12 b)15 c)18 d)19 e)20

12-

a) Çevreden bu paketin veya çantanın bırakıldığını gören araştırılır

b) Çevreden sahibi araştırılır

c) Bırakıldığını gören yoksa patlayıcı varmış

) Şüpheli bir paketin veya çantanın görüldüğünde hareket tarzı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?gibi hareket edilir

d) İnsanlara zarar vermemesi için derhal tenha bir yere nakli sağlanır

e) Paketin etrafına kimse yaklaştırılmaz

13-)Panik halinde bulunan insanlarda

a) İlk önce canlarını kurtarmaya ve güvenli bir yere kaçmaya çalışırlar.

aşağıdaki özelliklerden hangisi bulunmaz

b) Muhakeme yeteneklerini

c) İlk hareket edeni ya da çoğunluğun hareket ettiği yöne doğru yönelip onları takip

kaybetmediklerinden telkine kayıtsızdırlar.ederler.

d) Can telaşıyla paniğe kapılanların insani duyguları zayıflar.

e) Sesi çok çıkan insanı ve onun verdiği komutları dinlerler.

14-)

a) Hat düzeni

b) Çember düzeni

c) Kama düzeni

d) Yarma düzeni

e) Hiçbiri

Bir grubu herhangi bir yöne sağa yâda sola sevk etmek için hangi düzen kullanılır?

15-

a) Kalabalık

d) Topluluk e) Camia

16-

a) Organizatörlerle diyalog kurma

b) İnisiyatif kullanma

c) İkna edici ve inandırıcı olma

) Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan, aynı amaca yönelik eylem birliği içinde olan, birbirlerini tanıyan, örgütlenmiş ve lideri olan insanların meydana getirdiği kümeye ……….. denir.b) Parti c) Grup) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylardaki genel prensiplerden değildir?

d) Cop kullanma

e) Caydırıcılık

17-

a) VIP oto sürücüsü VIP'nin kapısını açmalıdır

b) Mümkün olduğu kadar binaya yaklaşılmalıdır

c) Koruma görevlileri yerlerini almalıdır

d) Araçların motoru çalışır vaziyette bulunmalıdır

e) Hiçbiri

) Aşağıdakilerden hangisi VIP'nin araca binmesi esnasında alınacak pozisyon için yanlıştır?

18-) Tekli korumaya oranla biraz daha

güvenli olan ikili korumada paylaşılan sorumluluk alanı kaç derecedir?

a) 90 b) 180 c) 360 d) 120 e) 72

19-)

e) Dışarı çıkan parçalar üzerine antiseptik dökülür.

Delici karın yaralanmalarında organlar dışarı çıkmışsa, ilkyardımda aşağıdakilerden hangisi uygulanır? a) Dışarı çıkan organlar içeri sokulur. b) Organlara dokunulmaz üzeri nemli bir bezle örtülür. c) Hasta / yaralı yarı yüzü koyun pozisyonda yatırılır. d) Ağızdan bol sıvı verilerek sıvı kaybı önlenir

20-

a) Kırmızı

b) Sarı

c) Yeşil

) Birden fazla yaralının olduğu kazalarda triaj yapıldığında birinci öncelikli taşıma yapılacak kazazedeye hangi renk verilir?

d) Siyah

e) Mavi

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ

OTUZUNCU YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU )

3

Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı – 3 EKİM 2010

21-

a) Kanayan bölgeye tentürdiyot dökmek

b) Kanayan bölgeye oksijenli su dökmek

c) Kanayan bölgeye temiz bir bez ile basınç

) Aşağıdakilerden hangisi geçici ve doğru kanama durdurma yöntemlerindendir?uygulamak

d) Kanayan bölgeye buz koymak

e) Yaraya kül basmak

22-)

Suçüstü durumlarda kimlerin yakalama yetkisi vardır?

a) Jandarma-Polis

b) Mağdur veya yakınları

c) Özel güvenlik görevlisi

d) Herkesin

e) Cumhuriyet savcısı

23-)

a) Koruma v

b)

5188 sayılı yasa ile öngörülen Özel Güvenlik Komisyonu aşağıdakilerden hangisine yetkilidir?e Güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin azami miktarını belirlemeye.Koruma ve Güvenlik hizmetinde taşınabilecek silah ve teçhizatın asgari miktarını belirlemeye

c)

d)

e)

Koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin asgari miktarını belirlemeyeTalep olmasa da uygun görülen kamu binalarının ÖG görevlilerince korunmasına karar vermeyeKoruma ve güvenlik hizmeti verecek şirketin Genel Müdürünü belirlemeye

24-)

b) İl Özel güvenlik Şubesince

c) Özel güvenlik amirince 3 yıl süreli

Özel güvenlik temel eğitimini başarı ile bitiren ve Özel güvenlik görevlisi olarak kaç yıl süreli ve kim tarafından çalışma izni verilir? a) Özel güvenlik şirketince 5 yıl süreli5 yıl süreli

d

e

) Valilikçe 5 yıl süreli) Adli makamlarca 1 yıl süreli

25-

a) İl Özel Güvenlik Komisyonu

b) C.Savcısı

) Ö.G.G’nin sivil kıyafetle görev yapmasına kim karar verir?

c) Kaymakam

d) Emniyet Müdürü

e) Vali

26-

a) Hiçbir şartla sınırlandırılamaz

b) Cumhurbaşkanı kısmen sınırlandırabilir

) Temel Hak ve Hürriyetler

c) Valinin takdirindedir

d) Ancak kanunla sınırlandırılabilir

e) Cumhuriyet Başsavcının emriyle sınırlandırılabilir

27-

a) Kalp b) Omurilik

c) Sinir Sistemi d) Beyin

) Uyuşturucu maddeler kullanıldığında insan vücudunda en çok hangi organ etkilenir?e)Hiçbiri

28-)

a) Kuru kimyevi tozla müdahale edilir

b) Köpükle söndürülür

c) Su ile söndürülür

d) Karbondioksit ile söndürülür

e) Halojenli hidrokarbon ile söndürülür

Elektrik yangınlarında hangi söndürücü sistem kullanılır?

29-

a) Yanan bölgeye yoğurt sürülür

b) Hasta / yaralının hiçbir şey yapılmadan hastaneye götürülür

c) Kimyasal maddeyle temas eden bölge bol suyla yıkanır

d) Elbiseler kesinlikle çıkarılmaz

) Aşağıdakilerden hangisi kimyasal yanıklarda en etkin ilkyardım uygulamasıdır?

e) Hepsi

30-)

Multiplexer' in görevi nedir?

a)

Görüntü kalitesini artırmak

b)

Görüntüyü uzağa taşımak

c)

Aynı anda birden fazla kamerayı görüntülemek

d)

Görüntüyü kayıt etmek

e)

Görüntüyü dondurmak

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ

OTUZUNCU YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU )

4

Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı – 3 EKİM 2010

31-

a) Polis-Jandarma-

b) Polis-Jandarma-Orman Muhafaza

c) Jandarma-

d) Polis-Jandarma-

) Genel Kolluk Kuvvetleri aşağıdakilerden hangisidir?Sahil GüvenlikGümrük Muhafaza-PolisGümrük Muhafaza

e) Jandarma -

Belediye Zabıtası - Sahil Güvenlik

32-)

I. Empati, kendini karşıdakinin yerine koyabilmektir.

II. Empatik iletişiminde karşıdakinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak algılamamız önem arz etmektedir.

III. Empatik iletişim kuran kişinin zihninde oluşan empatik anlayışın karşısındaki kişiye iletilmesi davranışının gerçekleşmesi gerekir.

IV. Empatik iletişimde karşıdaki kişiyle aynı fikri savunmak, yandaş olmak vardır.

Yukarıdaki tanımlamalardan doğru olanlar hangi şıkta bir arada verilmiştir ?

a)I,II ve III b)I,II ve IV

c)I,III ve IV d) III ve IV

e)II,III ve IV

33-

) “Ne söylediğimizden daha önemlisi, nasıl söylediğimizdir” cümlesi iletişimde hangi kavramın önemini vurgulamaktadır?

a) Empati b) Enformasyon

c) Beden dili

e) Öğrenme

d) Yaşantı

34-

) İnsanların duygularını gösterdiği en belirgin bölge neresidir?

a) Ka

c) Yüz d) El e) Ayak

ş b) Ağız

35-)

a) Sertifikayı aldığı zamandan itibaren silah taşıyabilir,

b) Silah Taşıyamaz,

c) İşi almış olduğu, çalışmış olduğu kurumda silah taşıyabilir,

d) Görevli olduğu zaman ve yerde silah taşıyabilir,

e) İşe Başladığı zaman her yerde silah taşır.

Özel Güvenlik Görevlisi ne zaman silah taşıyabilir ?

36-

) Cop kullanılmak zorunda kalındığında vuruş yeri vücudun neresi olmalıdır?

a) Kafa ve boyun b) Eklem yerleri

c) Kol ve bacak

d) Karın ve kasıklar e) Göğüsler

ların etli kısımları

37-

a) 10 gün

b) 20 gün

c)30 gün

d) 15 gün

e) 25 gün

)Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri kaç gün içerisinde işveren tarafından Valiliğe bildirilir?

38-

a)Eşyayı bir müddet bekletir

b)Eşyayı sahibine geri verir

c)Eşyayı emanete alarak kolluk kuvvetlerine

)Özel güvenlik görevlileri arama neticesinde suç unsuru eşyaya rastlarlarsa ne yapması gerekir?bildirir

d)Eşyayı imha eder

e)Eşyayı görmemezlikten gelir

39-)

Tutanağın adli soruşturma safhasında hazırlık soruşturması bakımından anlam ifade edebilmesi için en az kaç resmi görevli tarafından imzalanması gerekir?

a) 3 b) 4 c) 2

d) 5 e) 1

40-

a) İz

d) Traje e) Delta

41-

) “Temas sonucu oluşan her türlü kalıntıya ……. denir” cümlesindeki boş bölüme aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?b) Delil c) Papil) Aşağıdakilerden hangisi yasadışı bir toplumsal eylemde huzursuzluğu ve eylemi başlatma ve devam ettirme konusunda tecrübe sahibi ve yetiştirilmiş elemanları tanımlar?

a) Destekleyiciler

b) Harekete geçenler

c) Provokatörler

d) Tesir altında kalanlar e) Hiçbiri

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ

OTUZUNCU YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU )

5

Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı – 3 EKİM 2010

42-

) Çoklu koruma düzenlerinde tehlike anında yakın koruma amirinin öncelikli görevi nedir?

a

b) Kalabalığı dağıtmak

c) Önemli kişiyi bir an önce olay yerinden uzaklaştırmak

d) Saldırı düzenleyenlere karşılık verme

e) Hiçbiri

) Saldırganları yakalamak

43-

) Aşağıdakilerden hangisi korumanın amaçlarından değildir?

a)Tehlikeyi bertaraf etmek

b) Korunan kişiyi utandırıcı durumlardan korumak

c) Önemli kişinin hareketlerini kısıtlamak d) Korunan kişiyi bedeni zarardan korumak

e) Korunan kişinin güvenliğini devamlı surette sağlamak

44-

a) Korunan kişinin muhtemel tehlikelerden zarar görmeden uzaklaştırılabileceği bir güzergâh seçimi

b) Muhtemel tehlikenin varlığı

c) Muhtemel tehlikeyi ortadan kaldırmak

d) Saldırıyı ve saldırganı bertaraf etmek

e) Saldırganı yakalamak ve tutuklamak

) Aşağıdakilerden hangisi yakın (kişi) koruma görevinin dört aşamasından değildir?

45-)

a) Yanan bölgeye yoğurt sürülür.

b) Hasta / yaralının hiçbir şey yapılmadan hastaneye götürülür.

Aşağıdakilerden hangisi kimyasal yanıklarda en etkin ilkyardım uygulamasıdır?

c) Ki

d) Elbiseler kesinlikle çıkarılmaz.

myasal maddeyle temas eden bölge 20 dakika suyla yıkanır

e) Hepsi

46-

a)Hasta/yaralı battaniye ya da çarşaf gibi bir malzeme ile sarılmalıdır,

) Aşağıdakilerden hangisi Sedye ile taşıma teknikleri için yanlıştır.

b)

c)Başı gidiş yönüne ters istikamette olmalıdır,

d) Sedye daima yatay konumda olmalıdır,

e) Öndeki ilkyardımcı sağ, arkadaki ilkyardımcı sol ayağı ile yürümeye başlamalıdır

Düşmesini önlemek için sedyeye bağlanmalıdır,

47-) Acil durumlarda 112 acil ambulans

servisi arandığında aşağıdakilerden hangisi verilmesi gereken bilgilerden değildir? a) Olay ve yaralı sayısı b) Adresin bilinen noktalardan tarifi c) Kaza karayolunda ise hangi yönde olduğu d) Yaralıların kimlik bilgileri e) Kullanılan telefon numarası ile ad ve soyadı

48-)

Özel güvenlik komisyonu kararını nasıl alır?

a)

Oy çokluğu ile

b)

Oy birliği ile

c)

Bunu komisyonun başkanı belirler

d)

Çekimser oy ile

e)

Hiçbiri

49-

)Aşağıdaki hangi durumda özel güvenlik görevlisi hakim kararı olmadan görev alanında bulunan konuta girebilir?

a) Karı koca tartışmasında

b) Kaçan bir şüphelinin takibinde

c) Kaçan bir tutuklunun takibinde,

d) Sel tehlikesini bildirmek ve evi boşaltmak için

e) Deprem nedeniyle hasar gören konut içindekileri kurtarmak için

50 -

) Özel Güvenlik Görevlileri 5188 sayılı yasaya göre belirlenmiş yetkilerini nerede kullanabilirler?

a) Özel Güvenlik Görevlileri 24 saat süresince görevli olduklarından her zaman ve

b) Belediye s

her yerde bu yetkilerini kullanabilirlerınırları içerisinde her zaman kullanırlar

c) Genel kollukla beraber her zaman kullanabilirler

d) Sadece görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında kullanabilirler

e) Hepsi

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ

OTUZUNCU YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU )

6

Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı – 3 EKİM 2010

51-

a) Hapis ve idari para cezası verilir

b) Hapis ve çalışma izini iptal edilir

c) İdari para cezası verilir ve çalışma izini

) Grev yasağına uymayan, ateşli sila-hını 5188 sayılı yasaya aykırı veya görev alanı dışında kullanan veya Özel Güven-lik Kartını başkasına kullandıran Özel Güvenlik Görevlisine ne ceza verilir?iptal edilir

d) Para cezası verilmez, çalışma izini iptal

edilir

e) Para cezası ve İhtar verilir

52-

a) Suçun işleniş şeklinin tespitinde yarar

b) İşlenmiş olan bir suçun aydınlanmasını sağlar

c) Suça katılanların suçtaki kusurluluk

) Aşağıdakilerden hangisi delillerin faydalarındandır?derecelerinin tespitine yarar

d) Suç şüphelisinin masumiyetini ispata yarar

e) Hepsi

53 -

a) Suçüstü hali söz konusu olmalıdır

) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yakalama nedenlerinden değildir?

b) Delill

c) Delillerin değiştirilme olasılığı olmalıdır

d) Sanığın kaçma olasılığı olmalıdır

e) Kişinin suç işlediğinden şüphe duyulmalıdır

erin yok edilmesi olasılığı olmalıdır

54-

) Aşağıdakilerin hangisinde yangın söndürme cihazının kullanım şekli yanlıştır?

a)

b) Cihazı öncelikle yangının başladığı yere

Cihazı alevin dibine tutarak söndürmetutmak

c) Rüzgârı önüne alarak kullanmak

d) Cihazı öncelikle ön tarafa sonra ileri tarafa tutarak söndürmek

e) Hiçbiri

55-) Dumandan etkilenerek yetersiz soluk alan hastaya

aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

a) Kusturulur

c) Yoğurt yedirilir d) Açık havaya çıkarılır

e) Limonlu su içirilir

b) Tuzlu su içirilir

56-

a)

) Kamera sisteminde kullanılan pan-tilt ifadesi kameranın hangi özelliğini belirler?Kameranın rengini

b)

Kameranın kodunu ve tipini

c)

d)

Kameranın belirli açılarda hareket etmesiniKamerada renk ve gölgelendirme ayarlarını

e)

Kameranın kayıt altında tutulmasını

57-

) Aşağıdakilerden hangisi stresin belirtileri arasında yoktur ?

a)

Saldırganlık ve kayıtsızlık

b)

Unutkanlık

c)

Korkulu rüyalar görmek

d)

Aile ile birlikte vakit geçirmek

e)

Dinlenme ile geçmeyen yorgunluk

58-

a) Kaynaktan alıcıya gönderilen her şeydir

b) Mesajı oluşturan sözcüklerdir

c) İletileri kaynaktan alıcıya göndermeye yarayan öğelerdir

d) Karşıdakini anlamaktır

e) İletişimin etkinliğini ölçmeye yarayan cihazdır

) İletişimde araç nedir?

59-)

SORUN: Kardeşiniz işten kendi isteği ile ayrıldı.

TEPKİ

: Sen zaten hep kolaya kaçarsın, tembel.

Yukarıdaki soruna verilen tepki hangi iletişim

a) Öğüt vermek

b) Yargılamak

c) Teşhis ve tanı koymak

d) Güven verme, teskin etme

e) Araştırmak, incelemek

engeline örnektir?

60-

a) Empati de kişiyle beraber acı çeker ya da

b) Sempa

c) Aralarında hiçbir fark yoktur

) Empati ile sempati arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?sevinirizti de düşünceler önemlidir

d) Empatide anlamak, sempatide ise hak

e) Empati de duygular önemli değildir

vermek ön plandadır

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ

OTUZUNCU YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU )

7

Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı – 3 EKİM 2010

61-)

Raporlar aşağıdaki sorulardan hangisine cevap bulmalıdır?

a) Ne oldu, ne zaman oldu

b) Nerede oldu

c)

Nasıl oldu, kimler karıştı

d)

Durum nasıl fark edildi, neler yapıldı

e) Hepsi

62-

a) Kısa, öz, anlaşılır

b) Ayrıntılı

c) Yazılı

d) Şifreli

e) Hiçbiri

) Telsiz haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?

63-)

a) Şahısların elleri yıkatılmaz

Ateşli silah kullanılan olaylarda aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin alması gereken tedbirlerden değildir?

b)

c) Gerekirse şahısların ellerine poşet takılır

d) Çekirdek, kovan araştırması için gerekirse trafik akışı kesilir

e) Kovan, çekirdek korunması için bir araya toplanır

Mermi çekirdeğinin giriş deliğinin bulunduğu elbise yeri korunmalıdır

64-

) Aşağıdakilerden hangisi koruma planında yer alır?

a) Kolluk kuvvetleri ile irtibat

b) Kontrol noktası çalışmaları

c) Fiziki güvenlik tedbirleri

d) Nokta ve devriye hizmetleri

e) Hepsi

65-

a) İkna edici ve inandırıcı olma

b) İnisiyatif kullanma

) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylara müdahalede genel prensiplerden değildir?

c) Profesyonel olma

d) Saldırganlık

e) Caydırıcılık

66-) Korunan k

işinin cephesi saat yönünde kaçı gösterir?

a) 12 b) 9 c) 6

d) 3 e) 8

67-

68-

) Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların kullanım esaslarından değildir? a) Belirli bir emir ve taktik doğrultusunda atılmalıdır b) Her zaman aynı oranda atılmalıdır. c) Kapalı alanlara yapılacak müdahalelerde çıkış yolları açık bırakılmalıdır d) Rüzgârın yönü hesap edilmelidir e) Hepsi) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin dikkat etmesi gereken genel prensiplerden birisi değildir?

a) Organi

b) İkna edici olma

zatörlerle diyalog kurma

c) Taviz vermeme

d) Profesyonel olma

e)

Caydırıcılık

69-

a) Maç seyreden insanlar

b) Banka kuyruğundaki insanlar

c) Bir derneğin üyeleri

d) Yangın

) Aşağıdakilerden hangisi kalabalık olarak tanımlanamaz?seyreden insanlar

e) Bilet kuyruğundaki insanlar

70-

a) Mevsime ya da bölgeye göre uygunsuz olarak giyinmiş kişiler

b) Okunamayacak derecede silinmiş

c) Arıza yapmış araçlar

d) Yol üzerinde yapılan yol çalışmaları

) VİP’in araçla gideceği güzergâhı üzerinde dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdakilerden hangisidir?ya da değiştirildiği bariz plakalı araçlar

e) Hepsi

71-

a) En kısa zamanda kanamanın durması sağlanır

b) Kanayan yerin üzerine tampon uygulanır

c) Görünen küçük kemik uçları içeri itilir

d) Kanayan bölgeye buz uygulanır

e) Kanayan bölge Kalp seviyesinden yukarda

) Kanamalarda yapılması gerekenlerden hangisi yanlıştır?tutulur

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ

OTUZUNCU YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU )

8

Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı – 3 EKİM 2010

72-

) İlkyardımın ABC’si aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hava yolunu açmak, solunumu sağlamak, dolaşımı sağlamak

b) Su v

ermek, kanamasını durdurmak, ambulans çağırmak

c) Uygun pozisyon vermek, polise haber

d) Yaralının dış etkenlerden korunması, yaralıyı taşıyarak hastaneye götürmek, tıbbi görevlilere teslim etmek

vermek, üzerini örtmek

e) Hepsi

73-)

Özel güvenlik birimleri ve görevlileri; genel kolluğun olaya el koymasından itibaren araştırma ve delil toplama faaliyetine;

a) son verir.

b) genel kolluğun talebi halinde dahi yardımcı olamaz.

c) genel kolluğun talebi olmasa da devam

eder.

d) çalıştığı kurum amirinin i

e) genel kolluğun talebi halinde yardımcı

74-

zni olmadan yardımcı olamaz.olur.)Hangi durumda işlenen fiilde dolayı faile ceza verilir?

a) Meşru savunma ve zorunluluk halinde b) Muhakkak bir tehlikeden başkasını kurtarmak zorunluluğu ile

c) Tehlik

enin ağırlığı ile konu ve kullanılan vasıta arasında orantı bulunmak koşulu ile d) Gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı orantılı bir biçimde defetme halinde

e) Hiçbiri

75-

a) Amaca ulaşıldığında zor kullanmaya son

) Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın unsurlarından değildir?verilmelidir

b) Zor kullanma yasal olmalıdır

c) Zor kullanmanın derecesi görevlinin gücü ile orantılı olmalıdır

d) Zor kullanmanın derecesi amaçla orantılı olmalıdır

e) Zor kullanma zorunlu

olmalıdır

76-

a) Güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirmek, üstlerini detektörle aramak

b) Yakaladıkları şahısların ifadelerini aldıktan sonra genel kolluğa teslim etmek

c) Suça el koymak

d) Terk edilmiş veya bulunmuş eşyayı

) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinden değildir?emanete almak

e) Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla

77-

I- Dernek kurma

II-

yakalama) Özel güvenlik görevlilerinin hangi hakları kısıtlanmıştır?Siyasi parti üyeliği

III-

Sendika üyeliği

IV- Grev

V-

Hak arama hürriyeti

a) I, II, III, IV, V b) II, IV

c) I, II, III, IV d) IV e) IV, V

78-

) “Deprem, yangın, patlayıcı madde atılması gibi durumlarda insanlarda korku ve heyecanın etkisi ile meydana çıkan kontrolsüz hareketlere ………… denir.” Cümlesindeki boşluk olan bölüme aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Panik b) Duygu

d) Öfke

e) Heyecan

79-

a) Bilgisizlik b) Sabotaj

c) Motivasyon)“Bilgi sahibi olunduğu halde gerekli tedbirleri almamak” aşağıdaki yangın sebeplerinden hangisine girmektedir?

c) İhmal d) Sıçrama

e) Kazalar

80-) Kamera sistemlerinde zoom ne anlama gelir?

a)

b)

Görüntünün renkli veya renksiz olmasını SağlarGörüntüyü parlaklaştırır

c)

Görüntüyü gölgelendirir

d)

Görüntüyü yakınlaştırır veya uzaklaştırır

e)

Kameralarda zoom özelliği olmaz

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ

OTUZUNCU YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU )

9

Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı – 3 EKİM 2010

81-

a) Valiliğe

b) Cumhuriyet Savcılığına

c) Özel güvenlik komisyonuna

d) Yetkili Özel kolluğa

e) Yetkili genel kolluğa

) Suç işlendikten sonra özel güvenlik personelince yakalanan kişi veya muhafaza altına alınan eşya kime teslim edilir?

82-

a) Karmaşık uzun cümlel

) Aşağıdakilerden hangisi iletişimin başarısını arttırır?er

b) Dinleyicilerin ilgisini çekmeden direkt

c) Mesleki jargonlar, bilinmeyen kelimeler

d) Karşımızdaki kişiye karşı önyargılı olmak

e) Kime, nerede, ne söyleyeceğimizi bilmek

konuya girmekkullanmak iletişimin başarısını arttırır

83-) Avrupa kupa

a) Farklı güdülenme düzeyleriyle

b) Güdülenmenin toplumsal kökenli olmasıyla

c) Kişilerin her zaman başarılı olmasıyla

d) Başarısızlığın olağan sayılmasıyla

e) Başarılı olmanın çok çalışmaya dayanmasıyla

maçlarında üstün başarılar gösteren bir takım, antrenman maçlarında zayıf takımlara bile yenilebilmektedir. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?

84-

) Aşağıdakilerden hangisi not defteri tutulması ile ilgili kurallardan değildir?

a)

Gün içerisinde meydana gelen olay ile başlangıç ve bitiş saatleri belirtilerek giriş yapılmalıdır

b)

Yapraklar numaralanmalı ve yırtılmamalıdıır

c)

Boş yaprak bırakılmamalıdır

d)

Yanlış yazıldıysa ve değişiklik gerekiyorsa silinip yeniden yazılmalıdır

e)

Kullanmadan önce kapağın iç tarafına isim yazılmalıdır

85-

a) Yüz yapısı

) Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilecek özelliklerden değildir?b) Kilo ve boy

c) Görülebilir yara izleri d) Cinsiyet

86-) Nokta nerelerde kurulur?

e) Soyut ve yuvarlak ifadeler

a) Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu

meydan ve parklarda

b) Mali, sanayi ve ekonomik tesis önü ve çıvarında

c) Dış misyon temsilcilik binalarının önünde

d) Hakkında koruma kararı alınan kişilerin ikamet ettikleri bina önünde

e) Hepsi

87-

a) Şahıs direndiği için zor kullanılmışsa tutanağa yazılır.

)Yakalama işleminden sonra yapılacak tutanakta belirtilmesi gereken hususlar aşağıdakilerden hangisidir?

b) Yakalama sebebi belirtilir

c) Elde edilen delillerden bahsedilir

d) Yakalama esnasında şahıs yaralanmışsa

e)Hepsi

88-

a) Fatsa, İstanbul, Rize, Edirne, Denizli

b) Fatsa, Edirne, Rize, Denizli, İstanbul

belirtilir) Telsizle yapılan haberleşme esnasında anlaşılması güç kelimelerin telaffuzunda fonetik alfabeden yararlanılır. Aşağıdakilerin hangisinde “FERDİ” isminin doğru telaffuzu bulunmaktadır

c) Fatsa,

d) Fatsa, Edirne, Denizli, İstanbul, Rize

e) Fatsa, Denizli,Rize, Edirne, İstanbul

Rize, Edirne, Denizli, İstanbul

89-

a) Kızgın kalabalık

c) Dinleyici kalabalık d) Saldırgan kalabalık

e) Organize kalabalık

) Çalışan iş makinelerine bakan insanların eylemine uygun kalabalık türü aşağıdakilerden hangisidir?b) Seyirci kalabalık

90-)Konutta koruma ile ilgili olarak

aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)

Korunan kişi konutta yoksa tedbirler azaltılabilir

b)

Korunan kişi konutta yoksa tedbirler alınmayabilir

c)

Korunan kişi konutta yoksa da konutta aynı tedbirler alınmalıdır

d)

Korunan kişi konutta yoksa da varmış gibi hareket edilmelidir ancak tedbirler azaltılabilir

e)

Korunan kişi konutta yoksa tedbir artırılır

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ

OTUZUNCU YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU )

10

Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı – 3 EKİM 2010

91-

a) Sağında

) Koruma amiri korunan kişinin neresinde bulunmalıdır?b) Solunda

c) Önünde d) Arkasında

e) Silahı kullandığı eliyle ilgili olarak arka sağ veya solunda

92-) Bak-hisset-

a) Bilinç durumu

b) Solunum olup olmadığı

dinle yöntemi ile aşağıdakilerden hangisi tespit edilir?

c) Dol

d) Gözbebeklerinin büyüklüğü

e) İç kanamanın olup olmadığı

aşımın olup olmadığı

93-

) Şoktaki yaralıya hangisi yapılmaz?

a) Kanama durdurulur

b) Hava yolunun açık olup olmadığı kontrol

edilir.

c) İmkân varsa oksijen verilir

d) Ayaklar aşağıda tutulur

e)

Ağızdan herhangi bir şey verilmez

94-

a) ÖGG’nin kimlik belgesi beş yıl süreyle geçerlidir.

b) ÖGG yasada belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılamaz,

c) ÖGG özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadırlar,

d) ÖGG greve katılması yasaktır.

e) İşveren, ÖGG’ni lokavt nedeniyle işten uzaklaştıramaz.

) Aşağıdakilerden yanlış olanı hangisidir?

95-

a) Kişi hürriyetini b) Kişi bağımsızlığını

) Anayasamız madde 17/3 ’te; “kimseye işkence ve eziyet yapılamaz, kimse insan haysiyeti ile bağdaşmayan bir cezaya veya muamele tabi tutulamaz” diyerek neyi güvence altına almıştır?

c

) Kişi ayrıcalığını d) Kişi dokunulmazlığını e)Kişi masumiyetini

96-

a) Kişi koruma b) Cenaze töreni

) Aşağıdaki durumlardan hangisinde özel güvenlik komisyonu kararı alınmaksızın özel güvenlik izni verilmez?

c) Konser

e) Para ve değerli eşya nakli

d) Toplantı

97-

a) Üye olamaz

b) Güvenlik firmasının uygun görmesi

) Özel güvenlik görevlisi bir derneğe üye olmak istemektedir. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?durumunda olabilir

c) Mülki amir izin verirse

d) Üye olabilir

e) Güvenlik komisyonu karar verirse olabilir

98-

) Uyuşturucu madde kullanan bir kişide hangi şüpheli davranışlar görülür?

a) Belirgin

b) Aşırı göz kırpma

c) Sürekli burnunu çekmek

d) Hareketlerindeki tutarsızlık

bir şekilde titreme

e) Hepsi

99-

) Yangın söndürme usullerinden olan boğma yönteminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yangına su ile müdahale etmek

b) Yangının oksijen ile ilgisini kesmek

c) Yangını bölmelere ayırmak

d) Yanan cismi uzaklaştırmak

e) Yangını soğutarak söndürmek

100-

) Yangın söndürücünün binaya konulacak cins ve miktarı konusunda aşağıdaki kurumlardan hangisinden görüş alınır?

a) Sivil Savunma

b) Bayındırlık Müdürlüğü

Müdürlüğü

c) Valilik

d) Emniyet Müdürlüğü

e) Maliye Bakanlığı

SİLAHSIZ ADAYLAR İÇİN

TEST BİTMİŞTİR.

CEVAPLARINIZI

KONTROL EDİNİZ

SİLAHLI ADAYLAR SONRAKİ SAYFADAKİ SİLAH SORULARINI

CEVAPLAYINIZ.

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ

OTUZUNCU YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU )

11

Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı – 3 EKİM 2010

1-) Kovan atma

boşluğu hangi parça üzerinde bulunur?

a) Sürgü b) Namlu c) Gövde

d) Fişek Yatağı

2-) Hazne nedir?

a)

e) HazneBoş kovandır b) Dolu fişektir

c)

d)

Atış sırası bekleyen fişeklerin beklediği yerdir.Fişek yatağıdır e) Şarjör yuvasıdır

3-

a) İğnesi kırıktır b) Tetik arızalıdır

c) Haznede fişek olmayabilir

d) Fişek arızalı olabilir e) Hepsi

) Silah ateş almıyorsa bunun sebepleri aşağıdakilerden hangisidir?

4-

a) Atıcı, Silahı inceler arızayı tespite çalışır

b) Atıcı, silahı söker

c) Atıcı, silahı tamir ve bakım kısmına götürür

d) Atıcı silahın namlusundan içeriye göz

) Poligonda Atış yaparken silahın ateş etmemesi veya tutukluk yapması durumunda ne yapılır?atar

e) Atıcı, silahın arızası ile ilgilenmez ve silahı hedeften ayırmadan nezaretçiye teslim ederek diğer talimatı bekler

5-)

a) Unutkanlık b) İhmal

c) Kendine aşırı güven

d) Bilinçsizlik

6-)

Silahlarla yapılan kazaların sebepleri aşağıdakilerden hangisidir?e) HepsiI-Sürgüyü hızla geriye çekip bırakarak fişek yatağını kontrol et,

II- Namluyu, yerine getiren yay ve milini

sürgüden çıkar,

III-

Şarjörü çıkar

IV-

Ölü noktaya tut

V-

Tabancada söküm işleminin sırasını yukarıya göre nasıl olmalıdır?

Emniyet mandalını söküp takma çentiğine tak, sürgü tutucuyu çıkar, sürgüyü serbest bırak

a) I-II-III-IV-V b) IV-III-I-V-II

c) I-III-IV-V-I d) III-I-II-V-IV

e) IV-III-V-I-II

7-

) Aşağıdaki silahlardan hangisi 6136 Sayılı kanun kapsamına girmez?

a) Kama

c) Saldırma d) Sustalı çakı

e) Oluksuz bıçak

b) Hançer

8-

) Sökülmüş silahın takılması işleminde takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir?

a) Takma işlemine istediğimiz parçadan başlanır.

b) Takma işlemi, sökülme işleminin en son maddesinden başlanarak sıra ile yapılır

c) Takma işleminin genel kuralı yoktur

d) Önce şarjör takılır

e) Silahın dolu olup olmadığı kontrol edilir

9-

) Uzaktan veya yakından, canlıları öldürebilen yaralayan,etkisiz bırakan, canlı organizmaları hasta eden, cansızları parçalayan, yok eden araç ve aletlerin tümüne ………….denir.

a) TNT b) Mermi c) Silah

d) Fişek

10-

a) Fişek ateşlemez

b) Fişek yatağına fişek sürülmez

c) Kovan normal olarak dışarıya atılmaz

d) Tabanca dolduruş yapmaz

e) Tetik çekilemez

e) Biyolojik silah) Tırnak kırıldığında;

11-

) Şarjörde fişek bittiğinde otomatik tabancalarda sürgünün geride kalmasını hangi parçalar sağlar?

a) Yerine getiren yay pimi

b) Yerine getiren yay

c)

Sürgü tutucu pimi

d) Rampa

e)

Tırnak

12-

a) Atış merkeze nişan alınarak yapılmalıdır

b) Atıcı hatası vardır, atıcı tekrar eğitime alınır

c) Atış hedefin alt kenar orta noktasına yapılmalıdır

d) Herhangi bir şey yapmaya gerek yoktur

e) Hiçbiri

) Hedefte vuruşlar dağınık vaziyette ise aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur?

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ

OTUZUNCU YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU )

12

Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı – 3 EKİM 2010

13-

a) Aniden tetik çekmek

b) Tetiği çok yavaş çekmek

c) Düzensiz tetik çekmek ve istinat boşluğunu almayı unutmak

d) Silahın patlama sesinden etkilenmek

) Aşağıdakilerin hangisi tetik hatalarındandır?

e) Hepsi

14-

) Mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan parçaya ne ad verilir?

a) Kovan

b)Sürgü

c) Yiv ve set d) Gerdel

e) Şarjör

15-

) Çap nedir?

a) Karşılıklı iki set arasındaki mesafedir

b)Yiv ve set sayısıdır

c) Fişek yatağının çapıdır

d) Namlu boyutudur

e) Silahın kapasitesidir.

16-

) Fişek ve çekirdeklerinin hareketlerini ve bu hareketleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kriminoloji b) Kriminilastik

c) Olay Yeri İnceleme

d) Balistik e) Toksikoloji

17-

) Hangisi fişeği tam ifade eder?

a) Kovan

– Kapsül – Çekirdek

b)

c) Saçma – Kovan diptablası –

Çekirdek – Barut Kovan – KapsülKovan

d) Çekirdek –

Barut Kovan

e) Hiçbiri

18-

) Fişeklerde bulunan alev kanalının görev nedir?

a) Barut gazının çekirdeğe basınç yapmasını sağlar

b) Basınçla birlikte çekirdeğin ileri gi

c) Barut gazının dışarıya atılmasını sağlar

d) Kapsülün patlaması ile meydana gelen alevin baruta intikal etmesini sağlar

tmesini sağlar

e) Hepsi

19-

) Taşıma ruhsatı almak için kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir ve kaç yıllığına verilir?

a) 21 yaş

c) 20 yaş

e) 18 yaş

- 3 yıl b) 21 yaş - 5 yıl- 5 yıl d) 21 yaş - 6 yıl- 5 yıl

20-) Devir teslimlerde silahta herhangi bir

anormal durum (Çatlak, kırık vb.) var ise ne yapılmalıdır? a) Durum görmezlikten gelinir b) Teslim alınan arkadaşa nedeni sorulur c) Durum mutlaka devir teslim defterine yazılır, üst amirine bildirilir d) Arkadaşımız zor durumda kalmaması için bir şey denilmez e) Hiçbiri

21-) Rampa nerede bulunur?

a) Şarjörde b) Namlu ağzında

c) Horozun altında

d) Fişek yatağı gerisi

nde

e) Sürgü üzerinde

22-

) Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere ….. derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır.

a) 25 b) 35 c) 45 d) 55 e) 65

23-

) Silahın namlusunu temizlemek için ucuna bez ve fırça takılabilen namlu içi yiv ve set aralarını temizlemek için kullanılan alete ne ad verilir?

a) Şiş b) Tel Fırça c) Harbi

d) Kontrol çubuğu e) Hiçbiri

24-

a) Top yuvaları b) Çıkarıcı yıldızı c) Tırnak d) Horoz örsü

25-


a) İğne b) Arpacık c) Tırnak

) Toplu tabancalarda tırnak vazifesini hangi parça görür?e) Top kilidi) Aşağıdaki parçalardan hangisi silahın sürgü bölümünde yer almaz?

d) Kabze e) Gez

 
  Bugün 42370 ziyaretçi (57731 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=