TÜRKİYE CANIM FEDA


   
  ÖZEL GÜVENLİK
  3 NOLU TEMEL EĞİTİM SINAVI SORULARI
 

 

1. Aşağıda belirtilen aramalardan hangisi özel güvenlik görevlisine yaptırılamaz?

a) Havaalanıarında bagaj kontrolü b) Suç nedeniyle arama

c) Spor müsabakalarında seyircilerin aranması d) Nakledilecek mahkumların aranması

e) Kurum personelinin aranması

 

2 Aşağıda belirtilen faaliyetlerden hangisi 5188 sayılı yasanın kapsamında değildir?

a. Kiymetli eşya ve para naklinin güvenliği b) Cenaze töreninin güvenliği

c) Petrol boru hattının güvenliği. d) Savunma sanayi tesislerinin güvenliği

e) Ceza ve tevkif evlerinin güvenliği

 

3. Suçüstü halindeki kapkaç faili ile ilgili Olarak, özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapamaz?

a) Suçüstü tutanağı düzenleyerek savcılığa teslim eder

b) Faili yakalar

c) Direnen faili etkisiz hale getirir

d) Failin üstünü ve eşyasını yakalama nedeniyle orantılı olarak arar

e) Kapkııç sonucu mağdurdan alınan cep telefonuna el koyar

 

4. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin kullanabileceği temel hak ve hürriyetlerden değildir?

a) Çalışma hakkı ve hürriyeti b) Hak arama hürriyeti c)Demek kurma hürriyeti

d) Haberleşme hürriyeti e) hürriyeti

 

5. Aşağıdakilerden hangisi önleme araması yapılacak durumlardandır?

a) Kişi araması b) Taşıt araması c) Kapalı yerlerde arama

d) Eşya araması e) Hepsi

 

6. Kişinin vücudu ve sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalanmasına ne ad verilir?

a) Keyfi yakalama b) Adli yakalama c) Önleyici yakalama

d) Kişi hürriyetini kısıtlama e) Hukuka aykırı yakalama

 

7. İl sınırları içerisinde genel güvenlik ve asayiş in sağlanmasından hangi makam sorumlu ve yetkilidir?

a) Vali b) Emniyet müdürü c) Jandarma komutanı

d) Cumhuriyet savcısı e) Belediye Başkanı

 

8) Aşağıda belirtilen yerlerden hangisinde çalışan özel güvenlik görevlisinsilah taşıyabilir?

a) Sağlık tesislerinde b) Spor müsabakalarında c) Universitelerde

d) Alışveriş merkezlerinde e) Sahne gösterileri ve özel toplantılarda

 

9 Özel güvenlik görevlileri görevalanları içerisinde bir suçla karşılaşırsa ne yapmalıdırlar?

a)Sanığı tespit edip yakalar b) Suça el koyar c) Suçun devamını engeller

d) Olay yerini ve suç delillerini muhafaza eder e) Hepsi

 

10:) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin görev yetki ve sorumluluklarından değildir?

a)Xakaladığı şüpheliyi genel kolluğateslim etmek

b) Suçta kullanılma ihtimali olan eşyaya el koymak

c) Yaptığı adli arama sonucu bulduğu delili incelemek

d) Görevalanına gelen kişilerin eşyalarını X-ray cihazından geçirmek

e) Görevalanında ve görevi sırasında önleme araması yapmak

 

11. Genel kolluk kuvvetleri aşağıdakilerden hangisidir?

a) Polis - Jandarma - Sahil Güvenlik Teşkilatı

b) Jandarma - Polis - Belediye Zabıtası

c) Polis - Gümrük Muhafaza Teşkilatı - Jandarma

d) Özel Güvenlik Teşkilatı - Sahil Güvenlik Teşkilatı - Jandarma

e) Belediye Zabıtası- Sahil Güvenlik Teşkilatı - Gümrük Muhafaza Teşkilatı

 

 

 

 

 

 

12 Özel güvenlik görevlisi kimlik sorma yetkisini hangi kanundan alır?

a) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun

b) 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu

c) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunu

d) 5442 sayılı II İdaresi Kanunu

e) Hiçbiri

 

13) Özel güvenlik görevlilerinintertıel eğitimi, teorik ve pratik eğitimi ile silah eğitiminden oluşmak üzere toplam taç saattir? .

a) 90 b) 100 c) 120 d) 30 e) 60

 

14-) İl Özeİ Güvenlik Komisyonu kararı aranmaksızın vali tarafından aşağıdaki hangi geçici ve acil hallerde özel güvenlik izni verilmez?

a) Toplantı b) Kişi koruma c) Konser

d) Sahne gösterisi, e) Para ve değerle eşya nakli

 

15-) Görevalanında nöbetçi iken yerde para dolu bir cüzdan bulan özel güvenlik görevlisi hangi suçu

Fişlemiştir?

a) Görevi ihmal b) Görevi kötüye kullanma' c) Hırsızlık

d) Güveni kötüye kullanma e) Hiçbiri

 

16-) 5188 sayılı Kanun uyarınca, va1ilikçe verilen özel güvenlik izninin süresi kaç yıldır?

a) 4 b) 5 c) 3 d) 6 e) Süresiz

 

17-) 26.06.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un" yürürlükten kaldırdığı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun'un kanun numarası aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

18-) Özel güvenlik görevlileri görevalanı ve süresi içerisinde hangi işte çalıştırılmalıdır?

a) Koruma ve güvenlik hizmetlerinde

b) Bağlı bulunduklan amirin vereceği her türlü işlerde

c) Iş verenin vereceği her türlü işlerde

d) Işi yoğun olan birimlerde verilen işlerde

e) Hiçbiri

 

19-) Özel güvenlik görev Iileri aşağıda belirtilen hangi durumda yetkilerini kullanamaz?

a) Görevli olduğu alan dışında b) Valilikten çalışma izni ve kimlik kartı almadan

c) Görevli olduğu süre dışında d) Üzerinde kimlik kartı olınadığı zaman e) Hepsi

 

20-) 5188 sayılı Kanun uyarınca yapılması gereken güvenlik soruşturması ve arşivaraştırması ne kadar süre içerisinde sonuçlandınlmaİıdır?

a) 20 gün b) İki ay c) 15 gün d) Bir ay e) En kısa süre içerisinde

 

21) Aşağıdakilerden hangisi devriye çeşitlerinden değildir?

a) Yaya devriye b) Psikolojik devriye c) Atlı devriye

d) Motosikletli devriye e) Kombine devriye

22- ) Aşağıdakilerden hangisi devriye personelinin teçhizatı içerisinde yer almaz?

a) Cop b) Kelepçe c) Radyo d) Telsiz e) El feneri

 

23-) Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktasında bulunması gereken araç-gereç ve ekipmanlardandır?

a) X-Ray cihazı, metal ve kapı detektörü b) Yangın söndürücüler

c) Kırtasiye malzemeleri d) İlk yardım malzemeleri e) Hepsi

 

24) Aşağıdakilerden hangisi not almada dikkat edilecek hususlardan değildir?

a) Not alırken sık sık kalem değiştirilir

b) Alınan notlarda silinti veya kazıntı yapılmaz

c) Alınan notlarda kişisel yorum ve düşüncülere yer verilınez

d) Alınan notlar detaylı ve tarafsız olmalıdır

e) Bütün notlar el yazısı ile yazılır

25) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yapabileceği rapor çeşitlerinden değildir?

a) Sözlü rapor b) Yazılı rapor c) Kriminal rapor d) Görsel rapor e) Elektronik rapor

 

26-) Aşağıdakilerden hangisi tııtanakların ortak özelliklerinden değildir?

a) Tutanakta içeriği yansıtan bir başlık olur

b) Tutanağa konu olan olay yada işlemin öğreniliş şekli belirtilir.

c) Olayın meydana geldiği veya işlemin yapıldığı yer ile ilgili adres bilgileri belirtilir

d) Tutanakta olayla ilgili iz ve delilerden bahsedilmez

e) Tutanaklarda şüpheli, tanık, müşteki-mağdurların açık kimlikleri yer alır

 

27-) Aşağıdakilerden hangisi tutanak çeşitlerinden değildir? .

a) Olay tutanağı b) Yakalama tııtanağı c) Tutııklama tutanağı

d) Arama tııtanağı e) Zapt etme tııtanağı

 

28-) Aşağıdakilerden hangisi tutanağın bölümlerinden değildir?

a) Başlık bölümü b) Giriş bölümü c) Gelişme bölümü

d) İspat bölümü e)İmza bölümü

 

29-) Aşağıdakilerden hangisi eşkal tarifınde belirtilecek özelliklerden değildir?

a) Yüz yapısı b) Boyu c) Görülebilir yara izleri d) Psikolojik durumu e) Yürüyüşü

 

30-) Kontrol noktasındaki rutin bir güvenlik kontrolü esnasında, aşağıda belirtilen şahıslardan hangisi kontrol edilemez?

a) Çocuklar b) Yaşlı kimseler c) Kurum çalışanları

d) Hasta ve fiziksel özürlü şahıslar e) Hepsi kontrol edilebilir

 

31-) Kontrol noktası görevlisi, elektronik cihazlarla yaptığı kontrol esnasında, ruhsatsız bir ateşli silaha rastladığı zaman ne yapmalıdır?

a) Silahın marka ve seri numarasını alıp şahsı serbest bırakır

b) Şahsın kimliği ile ilgili bilgileri alıp şahsı serbest bırakır

c) Ateşli silahı sökerek parçalarına ayırır ve şahsa iade eder

d) Şahsı ve silahı muhafaza altına alıpgenel kolluğa haber verir

e) Ateşli silaha el koyarak şahsı serbest bırakır

 

32-) Kontrol noktasından geçen ziyaretçiler için aşağıda belirtilen hangi uygulama yanlıştır?

a) Ziyaretçinin kimlik bilgileri alınıp kayda geçirilmelidir

b) Ziyaretçinin eşyalan kontrol edilmemelidir

c) Ziyaretçi kartı verilmelidir

d) Gerektiğinde ziyaretçinin yanına refakatçi verilmelidir

e) Ziyaret edilecek kişiyle görüşülüp teyit alınmalıdır

33-) Aşağıdakilerden hangisi bir nokta görevlisinin yapmaması gereken davranışlardandır?

a) Nokta civanna yaklaşan kişilerin davranışlannı izlemelidir

b) Nokta civarında meydana gelen olaylara müdahale etmelidir

c) Tanımadığı kişiler tarafından bırakılan paketleri muhafaza altına almalıdır

d) Zaman zaman noktadan çıkarak etrafı kontrol etmelidir

e) Görevi ile ilgili olarak gerektiğinde ulaşması gereken önemli kurum ve şahıslann telefonlannı bilmelidir '

 

34- Özel güvenlik görevlileri aşağıdaki tııtanaklardan hangisini düzenleyemez?

a) Ust arama tutanağı b) Yakalama tutanağı c) Teşhis tutanağı

d) Olay tespit tutanağı e) Teslim ve tesellüm tutanağı

 

35-) Güvenlik hizmeti alan kişiyi veyaaİanı korumak yada tesisin hassas ve kritik bölgelerinde suçu engellemek, suçlulan takip etmek ve yakalamak, bu bölgede yardım isteyenlere ve yardıma muhtaç olanlara yardım etmek amacıyla kurulan, her türlü güvenlik tedbirinin alınıp özel güvenlik görevlisinin konuşlandınldığı yere ne ad verilir? . .

a) Kontrolodası. b) Devriye noktası c) Acil müdahale Odası

d) Personelodası e) Nokta

 

 

 

36-) Herhangi bir olay veya iş sonucunda yapılanların, elde edilen bilgi, belge, duyum ve düşüncelerin belirli bir düzen dahilinde yazılı olarak tanzim edilmesine ne denir?

a) Not alma b) Tutanak c) İfade alma d) Rapor e) Özet çıkarma

 

37-) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik delil değildir?

a) Kan b) Kıl c) Atış artığı d) Sperm e) Dışkı

 

38-) Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin korunması hususunda görevalan ilk ekibin görevlerinden değildir? .

a) Can ve mal güvenliğini sağlar

b) Olay yerini en geniş hatlanyla koruma.altına alır

c) Olay yerindeki delilleri tespit eder ve delilleri toplama işlemine katılır

d) Olay yerine ilgisiz kimselerin girmesini engeller

e) Olayla ilgili tanıklan belirler

 

39-) Maddi suç delillerinin muhafazası ne zaman başlar?

a) Suç sayılan olay meydana geldiği andan itibaren

b) Toplanıp ambalajlara konulduklan andan itibaren

c) Adli emanete teslim edildikten sonra.

d) Olay yerindeki incelemeler bittikten sonra

e) Hiçbin

 

40-) Olay yerinin incelenmesini ve araştırmasını yapmak, delilleri ttispit etmek, toplamak ve ilgili yerlere göndermek aşağıdaki ekiplerden hangisinin görevidir?

a.) Asayiş ekibi b)Karakol ekibi c) Özel güvenlik ekibi

d.) Olay yeri inceleme ekibi e) Çevik kuvvet ekibi .

 

41-) Aşağıdakilerden hangisi ilk ekip olarak görevalan özel güvenlik görevlisinin, olay yerinde yapmaması gerekenlerden birisidir?

a. Devam eden olaya müdahale etmek

b. Sanık ve tanıkları bir arada tutmak

c) Olay yeri kapalı alan ise kapıları kilitlemek

d) Sanık ve tanıkları belirlemek

e) O lay yerini şeritle çevirmek

 

42-) Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin korunmasında yapılması doğmolan bir davranıştır?

a. Olay yerinin geniş hatlarıyla koruma altına alınması

b) ilgisiz kimselerin olay yerine girmesi

c) Güvenlik şeridinin ihmal edilmesi

d) Olay yerine bir şekilde girildiği halde bunun ilgili ekiplere bildirilmemesi

e) Olay yerinde bulunabilecek her şeyin delilolabileceğinin göz ardı edilmesi

 

43-) Aşağıda belirtilenlerden hangisi olay yeri incelemesinin amaçlarından biri değildir?

a) Olayın tespiti b) Olay yerinin tespiti

c) Sanığın yakalanması d) Deliııerin tespiti

e) Olay, olay yeri, olayın faili ve mağduru arasındaki ilişkiyi saptamak

 

44-) Aşağıdakilerden hangisi olay yeri ve maddi suç delillerinin güvenliğini etkileyen faktörlerden değildir?

a) Meraklı kalabalık b) Maktulun yakınları c)Olay yeri inceleme uzmanları

d) Komşular ve esnaflar e) Şüpheli şahsın yakınları

 

45-) Aşağıdakilerden hangisi şüpheli bomba paketi ile ilgili olarak, özel güvenlik görevlisinin yapması yanlış olan bir davranıştır?

a) çevre güvenliğini almak b)Şüpheli bomba paketini imha etmek

c) Gerektiğinde itfaiye ve ambulans çağırmak d) Şüpheli bomba paketinin yerini değiştirmernek

e) Uzman ekip gelinceye kadar şüpheli bomba paketinin yanına kimseyi yaklaştırmamak

 

46) "Hareket veya şok tesiri ile kimyasal değişikliğe uğrayan, yüksek derecede ısı, çok hacimde gaz meydana getiren, katı, sıvı veya gaz halindeki kimyasal maddelere denir." Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Patlama b) Bomba c) Kapsül d) Fünye e) Patlayıcı madde

 

47-) "Patlayıcı maddelerin istenilen zamanda, istenilen ortamda ve istenilen şekilde patlamasını sağlamak amacıyla bir kısım unsurların bir araya getirilip birleştirilmesiyle hazırlanan düzeneklere denir." cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? .

a) Kapsül b) Fitil c) Bomba d) Fünye e. Patlayıcı madde

 

48-) Aşağıdakilerden hangisi hassas patlayıcılardadır?

a) C-3 b) TNT c) Kara barut

d) Nitro gliserin e) RDX

 

49-) Aşağıdakilerden hangisi grubun özeııiklerinden değildir?

a) Amaç birliği b) Örgütlenme

d) Lider bulunması c) Tesadüfen karşılaşma

e) Düşünce ve fikir birliği

 

50-) Bir toplumu meydana getiren, ona etki eden, ondan etkilenen bireye / kişiye ne ad verilir?

a) Fert b) Kalabalık c) Grup d) Topluluk e) Hiçbiri

 

5 1-) Tesadüfen bir araya gelmek, kanunlara saygılı olmak ve liderden yoksun olmak ne tür

birlikteliğin özelliğidir?

a) Topluluk b) Grup c) Teşkilatlanma d) Kalabalık e) Yığın

 

52-) Çalışan iş makinelerine bakan insanların eylemine uygun kalabalık türü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kızgın kalabalık b) Seyirci kalabalık c) Dinleyici kalabalık

d) Saldırgan kalabalık e) Organize kalabalık

 

53-) Aşağıdakilerden hangisi topluluk içerisindeki kişi tiplerindendir?

a) Atılganlar b) Destekleyiciler c) Tesir altında kalanlar

d) Provokatörler e) Hepsi

 

54-) Topluluğun teşkilatlandınıması ve yönlendirilmesi aşağıda belirtilen usullerden hangisi ile yapı1maktadır? .

a) Dışarıdan yöneterek b) İçeriden yöneterek

c) Psikolojik etki gruplarıyla d) Eylem gruplanyla e) Hepsi

 

55-) Aşağıdakilerden hangisi olayların hazırlık devresinde yapılan faaliyetlerdendir?

a) Liderlerietkilemesi b) Grup mantığırun hakim olmaya başlaması

c) Topluluğun büyümesi d) Zorbalık hareketlerinin yayılması e) Hepsi

 

56-) Aşağıdakilerden hangisi toplumsalolayları başlatma usulleri arasında sayılamaz?

a) Konuşma yapmak b) Dağılıyor görünüp tekrar toplanmak

c) Eyleme geçiş d) Heyecanı artırmak e) Yaygın propaganda

 

57-) Aşağıdakilerden hangisi toplumsalolaylar sırasmda güvenlik görevlilerinin yapmaması gereken bir davranıştır?

a) Topluluk çoğalmadan zor kullanıp dağıtmak b) Provokasyona gelmernek

c) İkna edici - inandıncı- profesyonel olmak d) Tarafsız olmak

e) Diyalog kırrmak

 

58-) Açık alanlardaki toplantı ve gösteri yürüyüşleri günün hangi zaman aralıklan arasında

yapılabilir?

a) Güneşin doğuşu ile başlar ve batışı ile sona erer

b) Güneş doğmadan bir saat önce başlar ve gün batımı ile sona erer

c) Başlama saati yoktur, gün batııru ile sona erer

d) Güneşin doğuşunda başlayıp, batışından bir saat önce sona erer

e) Gece vakti de duzenlenebilir

 

59-) Aşağıdakilerden hangisi terörizm faaliyetlerinin amaçlan arasında sayılamaz?

a) Intikam duygularını tatmin etmek b) Seçimlere katılmak

c) Grev ve iş yavaşlatmak d) Seçimleri etkilemek

e) Kamu oyuna, hükümetin güvenliği sağlayamadığını göstermek

 

60- ) Aşağıda belirtilen hangi halde meşru müdafaa kullanılamaz?

a) Saldın hukuka uygun olmalıdır b) Müdafaa saldırgana karşı kullanılmalıdır o.

c) Saldın halen mevcut olmalıdır d) Saldın ile savunma arasında orantı olmalıdır

e) Saldırı hukuka aykın olmalidır

 

61-) Aşağıdakilerden hangisi saldın nedenleri arasında sayılamaz?

a) Kişisel sebepler b) Biçimsel sebepler

c) İdeolojik sebepler d) Devrimci ve siyasal sebepler e) Ekonomik sebepler

 

62-) Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin görevlerinden değildir?

a) Korunan kişiyi küçük düşürücü hareketlerden korumak

b) Korunan kişiyi rahatsız edenlerden korumak

c) Korunun kişinin şahsi eşyalarını taşımak

d) Korunun kişinin küfre, hakarete ve elbisesinin kirlenmesini önleyecek tavır sergilemek

e) Korunan kişiye gelebiIecek her türIü tehlikeyi engellemek

 

63-) Saldınnm pIanIanmasında aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmaz?

a) Sayıca ve silahça üstünlük b) Hedefin sakatlanınası c) Ateş etme menzili

d) Yüksek bir mevki e) Saldın mevkiinde daha önceden hazır buIunmak'

 

64-) Aşağıdakilerden hangisi korumamn temel prensipIerinden değiIdir?

a) Korunan kişinin küçük düşürücü ve gülünç duruma düşürüImesinin engeIlenmesi

b) Korunan kişinin çalışmaIarı engellenmemeli

c) Korunan kişinin hareketleri kısıtlanmamalı . .

d) Korunan kişi her türlü tehdit ve tehlikeden uzak tutulmalı

e) Korunan kişinin günlük çalışmaIarına engelolunmalı.

 

65-) Aşağıdakilerden hangisi takip araç şororünün yapmaması gereken davranışIardandır?

a) Makam aracının her zaman önünde gitmeli

b) Aracını iyi tammalı

c) Aracmı her an hareket ettinneye hazır olmalı

d) Haberleşme cihazını açık tutmalı

e) Koruma amir yardımcısının talimatlarını yerine getinneli

 

66-) Aşağıdakilerden hangisi suikastin safhalarından değildir?

a) Saldırının pIanlanması b) Kaçış c) Hedefle konuşma

d) Hedef seçimi e) İstihbarat toplama

 

67-) Aşağıdakilerden hangisi öncü ekiplerin dikkat etmesi gereken hususIardan değildir?

a) Seyahat esnasında uygun ekipman, eIemanlar ve alternatifyoHarı belirIer

b) Bölgenin ve mevkiin keşfini yapar

c) Güzergahta boğma noktalarını kullanır

d) Hava durumuna göre değişen şartları belirler

e) Güvenlikle ilgili tüm oluşumları kapsayan rapor hazırlar

 

68-) İnsanın kendi içinde bir takım mesajlar üretmesi ve iç gözlem yapması" hangi iletişim türüdür?'

a) Ast-üst iletişimi b) Kitle iletişimi c) Orgüt içi iIetişim

d) Rasgele iIetişim e) Kişi içi iletişim

 

69-) Aşağıdakilerden hangisi iIetişim türlerinden değildir?

a) Kitle iletişimi b) Kişi içi iletişim c) Örgüt içi iIetişim

d) Duygusal iletişim e) KişiIer arası iletişim

 

70-) Bir insanın, kendisini başkasının yerine koyarak, onun duygulannı ve düşünceIerini doğru olarak anIamasına ne ad verilir?

a) Eleştiri b) Empati c) Önyargı d) Stres e) Duygu

 

 

 

71-) Bina veya tesiste meydana gelebilecek bir yangın veya doğal afette müdahale amacıyla oluşturulabilecek ekip aşağıdakilerden hangisidir?

a) Söndürme ekibi b) ilk yardım ekibi c) Koruma ekibi

d) Kurtarma ekibi e) Hepsi

 

72-) Normal yatağında akmakta olan suyun muhtelifnedenlerle artarak, doğal yada yapay yatağından taşması sonucu oluşan tehlikeye ne ad verilir?

a) Tsunami b) Çığ c) Toprak kayması d) Tomado e) Sel

 

73-) Kontrolden ÇıkmıŞ yanma olayına ne ad verilir?

a) Patlama b) Yangın c) Isı d) Duman e) Ateş

 

74-) Yanıcı madde, ısı ve oksijenin birleşmesi sonucu oluşan kimyasal reaksiyona ne ad verilir?

a) Isı b) Hararet c) Yanma d) Halon e) Ateş

 

75-) Çok katlı bir binada yangın veya sarsıntı gibi acil durumlarda tahliye esnasında hangi yol izlenmelidir?

a) Normal genel merdiven kullanılmalıdır b) Yangın merdiveni kullanılmalıdır

c) Asansör kullanılmalıdır d) Çatıya çıkılmalıdır e) Hiçbiri

 

76-) Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürmede kullanılan maddelerden değildir?

a) Köpük b) Kum c) Su d) LPG e) Kuru kımyevı toz

 

77-) Aşağıdakilerden hangisi yangın sebeplerinden değildir?

a) Sabotaj b) Kazalar c) Bilgisizlik d) Güvenlik e) İhmal ve dikkatsizlik

 

78-) Aşağıdakilerden hangisi yangın türlerinden değildir?

a) Elektrik yangınlan b) Baca yangınlan c) Akaryakıt yangınlan

d) Orman yangınlan e) Paratoner yangınlan

 

79-) Özel güvenlik görevlisi, görevi esnasında ve görevalanında karşılaştığı bir yangın olayında ağıdakilerden hangisini yapar?

a) Derhal yangın söndürme cihazı ile ilk müdahaleyi yapar

b) Kurum yetkililerini ve çalışanlannı uyarır

c) Yangının büyüklüğüne göre itfaiyeye haber verir

d) Bina içerisindekilerin emniyetle tahliyelerini sağlar

e) Hepsi

 

80-) Acil sağlık yardımı ile ilgili olarak aranması gereken Hızır Acil Servisi 'nin telefon numarası

aşağıdakilerden hangisidir? .

a) 110 b) 112 c) 155 d) 156 e) 154

 

81-) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Birinci derece yanık güneş yanığıdır

b) Yanağa salça sürülmez

c) Yanan hasta mikrop kapabilir

d) Yanan bölgeye su tutulur

e) Hiçbiri

 

82-) Nabız nedir?

a) Damarlann kasılma ve gevşemesidir

b) Kalp atımının periferdeki damarlardan hissedilmesidir

c) Atardamarlann dolmasıdır

d) Kalp basıncının periferden değerlendirilmesidir

e) Toplar damarlann dolmasıdır

 

 

 

 

 

 

83-) Elektrik yanıklarında olay yerinde öncelikli yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hasta/yaralıya dokunmadan önce elektrik eneıjisi kesilmelidir

b) Hasta/yaralıya hemen müdahale edilmelidir

c) Hasta!yaralıya su ile müdahale edilmelidir

d) Hasta/yaralıdan demir bir çubukla elektrik teması kesilmelidir

e) Hasta/yaralının şoka girmesi engellenir

 

84-) Boyun kınğı şüphesi olan yaralıya ilk yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

a) Acilen hastaneye götüıiilmeli b) Kucaklayarak taşınmalı

c) Kol ve bacaklarından tutularak taşınmalı d) Boyunluk takılmalı

e) Sedye ile taşınmalı

 

85-) "Dolaşım sistemindeki kanın çeşitli nedenlerle azalması, hücrelete yeterli oksijen gelmemesi sonucu ortaya çıkan duruma, denir." cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Şok b) Havale c) Epilepsi d) Kriz e) Koma

 

86-) "Kemik ve eklemi etkilemeyen ancak bağ ve destek dokunun zorlanması, yırtılması, kopması ile sonuçlanan olaylara ... .. denir." cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir

a) Yanık b) Burkulma c) Kırık d) Çıkık e) Kanarna

 

87-) Aşağıda belirtilen durumların hangisinde bulunan kişilere kalp masajı uygulanır?

a) Çarpıntısı olana b) Şoka girene c) Kalbi durana d) Kalp hastasına e) Kalbi delik olana

 

88-) Aşağıdakilerden hangisi açık kanamadır?

a) Beyin kanarnası b) Mide kanaması c. Dalak yırtılması

d) El bileği kesiği e) Bağırsak delinmesi

 

89-) Aşağıdakilerden hangisi yılan zehirlenmelerinde uygulanacak ilk yardım müdahalesinden değildir?

a) Yaşarnsa1 bulgular izlenir b) Isınlan yere soğuk tatbik edilir

c) Hasta sakinleştirilip dinlenmesi sağlanır d) Yara su ile yıkanır

e) Isınlan yer kalp seviyesinden yukanda tutulur

 

90-) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ilk, yardım ve acil müdahale arasındaki fark doğru olarak verilmiştir?

a) İlk yardım acil tedavi ünitelerinde yapılırken, acil tedavi olay yerinde yapılır

b) İlk yardım bu konuda eğitim almış herkesin yapabileceği bir müdahale iken, acil tedavi bu konuda ehliyetli kişiler tarafından yapılır .

c) İlk yardım gerekli tıbbi donanımla yapılırken, acil tedavi olayın olduğıı yerde bulunabilecek

malzemeler kullanılarak yapılır .

d) İlk yardım hayat kurtancı bir müdahale değil iken, acil tedavi hayat kurtancı bir müdahaledir

e) İlk yardım ve acil müdahale arasında fark yoktur

 

91-) Aşağıdakilerden hangisi boğıılma sebeplerinden birisi değildir?

a) Bayılma ve bilinç kaybı sonucu dilin geriye kayınası

b) Elektrik çarpması

c) Nefes borusuna sıvı dolması

d) Nefes borusuna yabancı cisim kaçması

e) Asılma

 

92-) Uyuşturucu madde kullandığından şüphelendiğimiz bir kişiye karşı aşağıdakiJerden hangisini ygulamamalıyız?

a) Paniğe kapılmadan sakin bir şekiJde konuşmaya çalışmalıyız

b) Aşın tepkili olmadan, dostça davranmalıyız

c) Onu korumak ve bu alışkanlığından kurtarmak istediğimizi anlatmalıyız

d) Suçlayıcı kelimeler kullanarak kişinin uyuşturucu kullandığını itiraf ettirmeliyiz

e) Konu ile ilgili olarak derhal uzman birinden yardım isterneliyiz

 

 

 

 

 

 

93-) Yasa dışı uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin, uyuşturucu maddeyi gizlerne metotları aşağıdakilerden hangisidir?

a) Vücut üzerinde mahrem bölgelerde

b) Araçların gizli bölmelerinde

c) Özellikli yapılmış çanta ve bavulların gizli bölmelerinde

d) Sigara paketleri, kibrit kutuları veya cüzdan içerisinde

e) Hepsi

 

94-) Uyuşturucu madde bağımlısı bir kişinin Ülkemizde tedavi görebileceği ve bu konuda profesyonel hizmet veren kurum aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sağlık ocağı b) ANATEM c) Acil servis

d) Dahiliye polikliniği e) Kardiyoloji polikliniği

 

95-) El detektörl~riİıin kullanılması ile ilgili olarıık aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Arama amacı dışında kullanılmamalıdır b) Islak zemine bırakılmamalıdır

c) Metal zemine bırakılmamalıdır d) İnsanın baş kısmına tutulmamalıdır e) Hepsi

 

96-) Detektörler, aşağıda belirtilen yerlerin hangisinde kuııanılmaz?

a) Hava akımı olan yerlerde b) Soğuk hava deposunda

c) Kazan daireleri, buhar çıkan yerlerde d) Rutubetli yerlerde e) Hepsi

 

97-) Aşağıdakilerden hangisi otomatik giriş kontrol sistemlerinden biri değildir?

a) Biyometrik cihazlar b) Kartlı sistemler c) Kapı tipi metal detektörleri

d) Turnike geçiş sistemleri e) Bariyerler

 

98-) Dozimetre ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Elektronik sistem ve cihaz kullanan personelin maruz kaldığı radyasyon miktarını gösterir

b) Kişilerin üzerinde metalolup olmadığını bildiren bir cihazdır

c) Kuııanan kişiyi radyasyona karşı korur

d) Kapı tipi metal detektöründen kaç kişinin geçtiğini gösteren bir aygıttır

e) Hiçbiri

 

99-) TelsizI: yapı]~n haberleşme esnas~n?a anlaşılı:ıası.güç ke~ime]:rin telaffuz~nd~ fonetik alfabeden yararlanıldıgından 'BOMBA" kelımesının doğru bıldırımı aşagıdakılerden hangısıdır?

a) Bolu - Manisa - Bolu - Ordu – Ankara b) Manisa - Ordu - Bolu - Ankara - Bolu

c) Bolu - Ordu - Manisa - Bolu - Ankara d) Bolu.- Ankara - Manisa - Bolu- Ordu

e) Bolu - Ordu - Manisa - Bolu - Ordu

 

100-) Aşağıda belirtilenlerden hangisi ilk ekip olabilir?

a) ÖGG b) Trafik ekibi c) Asayiş ekibi d) Karakol ekibi e) Hepsi

 
  Bugün 42370 ziyaretçi (57759 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=