TÜRKİYE CANIM FEDA


   
  ÖZEL GÜVENLİK
  9.NOLU YENİLEME SINAVI
 
 8.Nolu Özel Güvenlik Yenileme Eğitim Sınav Soruları
 
 1-) Dış çevrede fiziki güvenlik önlemlerin
yeterince alındığı yerlerde engellerin izinsiz
aşılmaya çalışıldığında veya aşıldığında
girişleri algılayan ve bilgileri alarm
merkezlerine ulaştırmak amacıyla kurulan
sistemlere ne ad verilir?
a) Kartlı giriş kontrol sistemleri  
b) Çevre güvenliğini erken algılama ve uyarı
sistemleri
c) Yangın erken algılama ve uyarı sistemleri
d) C.C.TV
e) Araştırma Sistemleri
2-) Kişilerin başkalarından ayırt edilmesine
ve değişmeyen özelliklerinin (parmak izi, göz
iris ve retina şekli gibi) kullanılarak girişçıkış

yetkilendirilmesinin yapıldığı cihazlar
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Biyometrik Cihazlar
b) Kapalı Devre Kimlik Belirleme
c) Görsel Kimlik Belirme
d) Kartlı Cihazlar
e) Detektörler
 
3-) Aşağıdakilerden hangileri genel kolluğun
ve özel güvenliğin ortak yetkilerindendir?
 
 
a) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin
denetlenmesi
/kontrolü

b) Yakalama ve zor kullanma yetkisi
c) Trafik tescil işlemleri
d) Teşhis yaptırma yetkisi
e) İstihbarat yapma yetkisi
4-) Aşağıdaki bilgilerden genel kolluk ve özel
güvenlik ilişkileri bakımından hangisi
yanlıştır? 
 
 
a) Genel kolluk tarafından verilecek talimatlar

güvenlik amir ve işverenlerine
vermelidir.  
b) Ancak acil durumlarda kolluk kendini
tanıtıp doğrudan güvenlik memurlarına
emir verebilir  
c) Kolluğun kimlikle kendisini tanıtmasına
gerek yoktur
d) Emri alan OG yaptığı işe ve verilen
emir arasında bağlantı ve mantık kurarak
yerine getirir.  
e) Hepsi
5-)Aşağıdakilerden genel ve özel kolluk
yetkilerinin karşılaştırılması ile ilgili
bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Yakalama ve Zor kullanılan olaylar en
seri vasıtayla yetkili genel kolluğa bildirilir.


b) Yakalanan kişi ve zapt edilen eşya genel
kolluğa teslim edilir.  
c) Özel güvenlik birimleri soruşturma esnasında,

araştırma, yakalama ve delil
toplama konularında genel kolluğa
yardımcı olur.
d) Ö.G.G kendi görev alanından öncelikle
sorumlu ve yetkilidir
e) Özel güvenlik görevlisinin yetkileri genel
kollukla
aynıdır.

6-) Günlük yaşamda karşılaşılan engeller ve
zorlanmalar karşısında duyulan ruhsal
gerginlik ve huzursuzluk haline
…………………denir. Boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)Stres                              
b)Depresyon                                  
c)Zorlanma
d)Savunma                        
e)Sinirlenme
7-) Gerektiğinde “hayır” diyebilmek için,
aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
a) Hayır dememizin haklılığını anlatmak
için çok çabalamalıyız.
b) Hayır derken baskı altında kaldığımızda
boyun eğmeliyiz.
c) Karşıdakinin duygularını anlamaya
vakit kaybetmemeliyiz.
d) İki ayrı taraf olduğumuzu göstermeliyiz.
e) Neden “hayır” dediğimizi açıklamalıyız.
8-) İyi iletişim kuran insanlarla, kuramayan
insanlar arasındaki belirgin farkı tayin eden
kişiler arası faktör, aşağıdakilerden hangisi
değildir? 

a) Öfke
b) Sosyal statü
c) Kendini açığa vurma
d) İfade berraklığı
e) Benlik
9-) Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme
becerisi geliştirmenin yollarından biri
değildir?
 
a) Soru sorma
b) Hemen sonuç çıkarma
c) Göz teması kurma
d) Dinlediğinizi belli etme
e) Not alma


10-) Yabani hayvan ısırığında ilk yardım
hangisidir.?  
a) Turnike uygulamak
b) Zehiri emmek
c) Isırılan yere antiseptik madde sürmek
d) Isırılan yeri hemen sabunlu su ile
yıkamak.
e) Isırılan yeri kesici maddeyle kanatmaya
çalışmak
11-) Yaya ve motorize olarak değişik iş yeri,
konut ve arazilerin periyodik kontrollerini
yapmak suretiyle yapılan güvenlik
hizmetlerine ne ad verilir
a) Koruma
b) Araştırma  
c) Danışmanlık   
d) Devriye   
e) Nöbetçi
12-) Sara krizi geçiren bir kişiye ilkyardım
yapılırken ne yapılmamalıdır?
a) Kişinin kontrolsüz yere düşmesi
engellenir.  
b) Hava yolu açıklığı sağlanır.
c) Kişinin kilitlenen çenesi açılmaya
çalışılır.
d) Kriz kendi sürecini tamamlamaya
bırakılır.
e) Kişinin kendisine ve etrafa zarar vermesi
engellenir.
 13-) Güzergahın tekrar kontrol edilmesi veya
bu güzergahta ani dönüşler yaparak,
gözetlenme olup olmadığı takip edilip
edilmediğinin kontrol edildiği devriye
yöntemi hangisidir ?
a) Olağan devriye
b) Dairesel devriye
c) Geri dönüşlü devriye
d) Planlı devriye    
e) Hiçbiri
14-) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin
dikkat etmesi gereken hususlardan değildir ?
a) Yüksek seviyede görünür olmalıdır.
b) Görev bölgesini iyi tanımalıdır.
c) Sistemli  ve devamlı olmalıdır.
d) Suç sonrası müdahaleye hazır olmalıdır.
e) Vatandaşların desteğini ve katılımını
sağlamalıdır. 

15-)Aşağıdakilerden hangisi yasadışı
toplulukların özelliklerinden değildir?
a) Yasa ve otoriteye olan saygı yitirilmiş
veya çok azaltılmıştır
b) Düğün veya nişan amacıyla bir araya
gelmiştir yasalara saygılıdırlar
c) Kişilerde bireysel davranış olanağı
kalmamıştır
d) Örgütlenmiştir
e) Liderleri vardır
16-) Kanunlara saygılı, lideri olmayan,
teşkilatlanmamış insanların  tesadüfen bir
araya gelmeleri ile oluşan insan yığınlarına
ne ad verilir?
a) Kalabalık         
b) Grup        
c) Topluluk            
d) Seyirci       
 e) Gösteri
17-) Aşağıdakilerden hangisi kalabalığın
genel nitelikleri arasında yer almaz?
a) İnsanların fiziki olarak bir yerde
bulunmaları veya oraya yakın olmaları.
b) Geçici olarak bir araya gelmeleri.
c) İş bölümü ve statü düzeninin yokluğu.
d) İş bölümü ve statü düzeninin olması
e) Nispeten denetimsiz, yada kendiliğinden
oluşan bir etkileşmedir.
18-)  “Toplumsal olaylardaki güvenlik
görevlileri duygularına hâkim olabilmeli ve
yansız davranabilmelidirler” tanımı
aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
a) İnisiyatif kullanma
b) Provokasyona gelmeme
c) Profesyonel olma
d) Şefkatli olma
e) Eşit davranma
19-) Aşağıdakilerden hangisi koruma
hizmetlerinin özelliklerinden değildir.
a) Koruma hizmetleri gündüzleri
yapılmalıdır
b) Koruma hizmetleri 24 saat kesintisiz
yapılmalıdır
c) Koruma önlemleri bir bütün olarak ele
alınmalıdır
d) Koruma hizmetlerini gerektiğinde yerel
güvenlik güçleri ile koordineli olarak
yapılmalıdır
e) Koruma hizmetleri yerine getirilirken
rutin davranış alışkanlıklardan
kaçınılmalıdır


 20-) Aşağıdakilerden hangisi metale duyarlı
el detektörlerinin kullanılmasında dikkat
edilecek hususlardan biri değildir?
a) Islak zemine bırakılmamalıdır.
b) İnsanın baş kısmına tutulmamalıdır.
c) Kontrol edilen kişi bayan ise bayan görevli
tarafından kontrol yapılmalıdır.
d) Metal zemine bırakılmamalıdır.
e) El detektörü incelenen bölgeye bir metre
mesafeden paralel tutulmalıdır
21-) “Koruma şekilleri korunan kişinin
.......................  göre belirlenmektedir.”  Boş
bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
 
a) Yaşına
b) Medeni Durumuna
c) Çocuk Sayısına
d) Tehdit seviyesine
e) Ev ve işyerinin arasındaki uzaklığına
22-) Öncü İstihbarat Çalışmasının amacı  VIP
in ………ve………..üzerinde güvenli bir
alan oluşturarak önemli kişiye
yönelik…………..ortadan kaldırmak veya
………………indirmektir. Boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Ofisi / ikameti / riski / maksimuma
b) Seyahati / ofisi / suikastı / maksimuma
c) Mekân / yol / riski / maksimuma
d) Gideceği yer / güzergâh / karşılama /
minimuma
e) Gideceği yer / güzergâh / riski /
minimuma  
23-) Zehirlenme vakalarında ilk yardım
olarak neler yapılabilir?
a)Zehir mümkün olduğunca
sulandırılmalıdır
b)Sulandırmak amacıyla hastaya bol
miktarda süt içirilmelidir
c)Kusmayı engelleyen bir durum yoksa
hasta kusturulmalıdır
d)Hasta acilen bir sağlık kuruluşuna
gönderilmelidir
e)Hepsi
24-) Sıcak su nedeniyle oluşmuş bir yanıktan,
hemen sonra ilk ne yapılmalıdır?  
a) Deride oluşan kabarcıklar patlatılmalıdır.
b) Yanık bölgeye zeytin yağı sürülmelidir.
c) Diş macunu sürülür
d) Hemen yumuşak akan temiz çeşme suyu
altına tutulmalıdır.
e) Yoğurt sürülür
25-) “Bilgi sahibi olunduğu halde gerekli
tedbirleri almamak” aşağıdaki yangın
sebeplerinden hangisine girmektedir?
a) Bilgisizlik b) Sabotaj c) İhmal
d) Sıçrama e) Kazalar
26-) Göreve başlayan özel güvenlik
görevlileri kaç gün içerisinde işveren
tarafından Valiliğe bildirilir?
a) 10 gün    b) 20 gün     c)30 gün    
d) 15 gün    e) 25 gün
27- Aşağıdakilerden hangi ifade 5188 sayılı
kanun çerçevesinde yanlış bir ifadedir?  
a)Kanunda sayılan yetkiler sadece ÖGG
görevli oldukları süre içinde ve görev
alanlarında kullanabilirler.
b)Zor kullanma yetkisinin kullanılmasını
gerektiren olaylar en seri vasıtayla yetkili
genel kolluğa bildirilir
c)Yakalanan kişi ve zapt edilen eşya genel
kolluğa teslim edilir
d)Özel güvenlik görevlileri silahlarını görev
alanı dışına çıkaramazlar
e)Özel güvenlik şirketleri ihtiyaç
duydukları her türlü ateşli silah  ve
teçhizatı alabilir.
 28- Aşağıdakilerden hangisi devriye
yöntemlerindendir?
a) Olağan devriye
b) Dairesel devriye
c) Geri dönüşlü devriye
d) Planlı devriye
e) Hepsi
 29-) Devriye görevine kural olarak nasıl
çıkılır?
 a)Üniformalı.
b) Sivil.
c)Teçhizatlı.
d)Üniformalı ve tam teçhizatlı.
e)Tek kişiyle  
30-)  I-Soruşturma ve kovuşturması şikâyete
bağlı olmakla birlikte çocuklara karşı
işlenen suçüstü halleri
 II- Soruşturma ve kovuşturması şikâyete
bağlı suçlardan akıl ve beden hastalığı
nedeni ile kendisini idare edemeyenlere
karşı işlenen suçüstü halleri
   III- Soruşturma ve kovuşturması şikayete
tabi suçlardan malüllük ve güçsüzlük
nedeniyle kendisini idare edemeyenlere
karşı işlenen  suçüstü halleri.
 Yukarıda verilen hallerin hangisinde özel
güvenlik görevlisinin yakalama yetkisi vardır.  
a) I, II      b) II,  III           c) I,   III   
d)  I,  II, III       e) Hiçbiri       
     
31-) 5188 Sayılı Kanun hükümlerine göre
uygulanacak idari para cezası veren makam
aşağıdakilerden hangisidir?
 
a) Adli mahkemeler
b) İdari mahkemeler
c) Mahalli mülki amiri
d) İçişleri Bakanı
e) Yetkili kolluk amiri
32-) Elektrik yangınlarında hangi söndürücü
sistem kullanılır?
a) Kuru kimyevi tozla müdahale edilir
b) Köpükle söndürülür
c) Su ile söndürülür
d) Karbondioksit ile söndürülür
e) Halojenli hidrokarbon ile söndürülür
33-) Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın
unsurlarından değildir?
a) Zor kullanma zorunlu olmalıdır
b) Amaca ulaşıldığında zor kullanmaya son
verilmelidir
c) Zor kullanma tehlikenin önlenmesi için
yetecek derecede olmalıdır
d) Zor kullanma çok kısa süreli olmalıdır
e) Zor kullanma saldırının giderilmesine
yönelik olmalıdır
34-) Yangın söndürme usullerinden olan
boğma yönteminin tanımı aşağıdakilerden
hangisidir?  
a) Yangına su ile müdahale etmek
b) Yangının oksijen ile ilgisini kesmek
c) Yangını bölmelere ayırmak
d) Yanan cismi uzaklaştırmak
e) Yangını soğutarak söndürmek
35-) Aşağıdakilerin hangisinde yangın
söndürme cihazının kullanım şekli yanlıştır?
a) Cihazı alevin dibine tutarak söndürme
b) Cihazı öncelikle yangının başladığı yere
tutmak
c) Rüzgârı önüne alarak kullanmak
d) Cihazı öncelikle ön tarafa sonra ileri
tarafa tutarak söndürmek
e) Hiçbiri
36-) Bir koruma görevlisinin duyduğu ya da
gördüğü herhangi bir şeyi olur olmaz yerlerde
anlatmaması onun hangi özelliğidir?
a) Zeki olması            b) Çalışkan olması
c) Pratik olması            d) Ketum olması    
e) Az konuşması37-) Daha ziyade kritik alan korumasında
kullanılan ve belirli bir alanda kızılötesi  ışın
yayarak izinsiz giriş olduğunda algılayan
alarm veren sistem aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Fens üzerine sensor kablo algılama
sistemleri.
b) İnfrared bariyer sistemi
c) Toprak altı algılama sistemleri
d) Vibrasyon Algılama Sistemleri
e) Mikro dalga Sistemler
38-) Haberleşme ve alarm sistemleri hangi
amaçları gerçekleştirmek için kullanılamaz?
a) Personel tasarrufu sağlamak için.
b) Kameralardan alınan görüntüleri
kaydetmek için.
c) Fiziki güvenlik önlemlerini desteklemek
amacıyla.
d) Fiziki güvenlik önlemlerini kontrol için.
e) Uygun olmayan fiziki güvenlik
önlemleri yerine.
39-) Genel kolluk ile özel kolluk arasındaki
ilişkide en doğru uygulama hangisi olmalıdır?
a) Suç ve suçlu takibinde müstakil
çalışmalıdır
b) Suçun önlenmesinde ve suçlunun
yakalanmasında genel kolluk ve özel
güvenlik koordineli olarak çalışmalıdır
c) Suçla ilgili bilgiler birbirlerine kaşı
gizlenmelidir
d) Birbirinin görev alanına hiç
girilmemelidir
e) Hiçbiri
40-)     I.  Empati, kendini karşıdakinin yerine
koyabilmektir.
 II.  Empatik iletişiminde karşıdakinin
duygu ve düşüncelerini doğru olarak
algılamamız önem arz etmektedir.
 III. Empatik iletişim kuran kişinin
zihninde oluşan empatik anlayışın
karşısındaki kişiye iletilmesi davranışının
gerçekleşmesi gerekir.
 IV. Empatik iletişimde karşıdaki kişiyle
aynı fikri savunmak, yandaş olmak vardır.
Yukarıdaki tanımlamalardan doğru olanlar
hangi şıkta bir arada verilmiştir ?   
a)I,II ve III                b)I,II ve IV
c)I,III ve IV                d)  III ve IV       
e)II,III ve IV
41-) “Ne söylediğimizden daha önemlisi,
nasıl söylediğimizdir” cümlesi iletişimde
hangi kavramın önemini vurgulamaktadır?
 
a) Empati  b) Enformasyon
c) Beden dili        d) Yaşantı            
e) Öğrenme
42-) Aşağıdakilerden hangisi araştırma
ekibinde aranacak özelliklerden değildir?
a) Heyecanlı ve cesaretli olmak      
b) Araştırma gerektiren binaya veya tesise
aşina olmak
c) Soğukkanlı olmak                          
d) Talimatlara uymada istekli olmak
e) Düşüncesizce ve kontrolsüzce hareket
etmemek
43-) İletişimde araç nedir?
a) Kaynaktan alıcıya gönderilen her şeydir
b) Mesajı oluşturan sözcüklerdir
c) İletileri kaynaktan alıcıya göndermeye
yarayan öğelerdir
d) Karşıdakini anlamaktır
e) İletişimin etkinliğini ölçmeye yarayan
cihazdır
44-) Aşağıdakilerden hangisi ağır suçlara
müdahalede dikkat edilmesi gereken
hususlardandır?
a) Olay tam olarak tanımlanıp belirlenir.
b) Vakit geçirmeden durum genel kolluğa
bildirilir.
c) Şüpheli veya kaçan araç ve kişilere karşı
duyarlı olunur.
d) Mümkün olan bütün çıkışlar gözetlenir.
e) Hepsi
45-)Aşağıdakilerden hangisi kontrol
noktasında bulunması gereken araçgereçlerden
değildir?

a) Yeterli aydınlatmayı sağlayacak sistem.
b) Yangına neden olabilecek ateş ve
cihazlar
c) İlk yardım çantası.
d) Haberleşme cihaz ve sistemleri.
e) Yangın söndürücüler.
46-) Şüpheli aracın sahibi tespit edilmiş ise
aşağıdaki sorulardan hangisinin sorulmasına
gerek yoktur?

 
a) Aracın en son ne zaman kaza yaptığı.     
b) Aracın son defa ne zaman kullanıldığı.    
c) En son nereye park edildiği.    
d) Başka birine geçici süreyle verilip
verilmediği.
e) Araçta tehlikeli yük olup olmadığı.
47-) Hangisi bombalı eylemlerde muhtemel
ana hedeflerden değildir?
a) Tren metro otobüs istasyonları
b) Kamu kurum kuruluşlar
c) Bankalar bankamatikler
d) Tüm cadde ve sokaklar   
e) Resmi geçit törenlerinin düzenlendiği
alanlar
 
48-) İnsanların duygularını gösterdiği en
belirgin bölge neresidir?
 a) Kaş                   b) Ağız
 c) Yüz            d) El               e) Ayak
49-) Avrupa kupa maçlarında üstün başarılar
gösteren bir takım, antrenman maçlarında
zayıf takımlara bile yenilebilmektedir. Bu
durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?
a) Farklı güdülenme düzeyleriyle
b) Güdülenmenin toplumsal kökenli
olmasıyla
c) Kişilerin her zaman başarılı olmasıyla
d) Başarısızlığın olağan sayılmasıyla
e) Başarılı olmanın çok çalışmaya
dayanmasıyla
50-) Aşağıdakilerden hangisi iletişimin
başarısını arttırır?
a) Karmaşık uzun cümleler
b) Dinleyicilerin ilgisini çekmeden direkt
konuya girmek
c) Mesleki jargonlar, bilinmeyen
kelimeler kullanmak iletişimin başarısını
arttırır
d) Karşımızdaki kişiye karşı önyargılı
olmak  
e) Kime, nerede, ne söyleyeceğimizi
bilmek
51-) Aşağıdaki hangi durumda özel güvenlik
görevlisi hakim kararı olmadan görev
alanında bulunan konuta girebilir?
a) Karı koca tartışmasında
b) Kaçan bir şüphelinin takibinde
c) Kaçan bir tutuklunun takibinde,
d) Sel tehlikesini bildirmek ve evi
boşaltmak için
e) Deprem nedeniyle hasar gören konut
içindekileri kurtarmak için
52-)İyi bir dinleyici;
a) Karşısındaki konuşurken onu
dinlediğini belli eder
b) Başka şeylerle ilgilenir
c) Sürekli telefonla konuşur
d) Karşıdaki lafını bitirmeden soru sorar
e) Hiçbiri
 
53-) Örgüt    içinde    en    fazla    rastlanılan   
çatışmalar
................ve..................çatışmalardır. Boş
bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
a) Rol çatışmaları / ast üst ilişkileri
b) Otorite hiyerarşisi / ortak amaç
c) Örgüt / iş bölümü
d) insan faaliyetleri / koordinasyon
e) Amir / algılama
54-) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal
olaylardaki genel prensiplerden değildir?
 
a) Organizatörlerle diyalog kurma           
b) İnisiyatif kullanma               
c) İkna edici ve inandırıcı olma
d) Cop kullanma                                       
e) Caydırıcılık
55-) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal
olaylarda güvenlik güçlerinin dikkat etmesi
gereken genel prensiplerden birisi değildir?  
a) Organizatörlerle diyalog kurma
b) İkna edici olma
c) Taviz vermeme  
d) Profesyonel olma  
e) Caydırıcılık
56-) Aşağıdakilerden hangisi önemli kişi
araca binerken uyulması gereken kurallardan
değildir?
a) Mümkün olduğu kadar bina girişine
yaklaştırılmalıdır
b) Önemli kişi aracı çıkışın tam karşısında
olmalıdır
c) Araçlar önemli kişiden hemen önce
binilecek yere getirilmelidir
d) Önemli kişi araca binmeden korumalar
koruma aracına binmemelidir
e) Araçlar çalışır vaziyette olmamalıdır
57-) Korunan kişinin bir yerden bir yere
giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu
saldırıya açık riskli noktalara ne denir?
a) Gözetleme noktaları   
b) Boğma noktaları   
c) Yerleşim noktaları
d) Kontrol noktaları   
e) Gezi alanı  
58-) Aşağıdaki yerlerden hangisinde toplantı
ve gösteri yürüyüşü yapmak kanunlarca
serbest bırakılmıştır?
a) Kamu hizmeti görülen bina ve tesislerde
b) Mabetlerde  
c) Genel yollar ile parklarda    
d) Valilikçe izin alınmış meydanlarda    
e) T.B.M.M. de 
 
59- Aşağıdakilerden hangi ifade özel
güvenlik eğitimleri bakımından yanlıştır?
a)  Adayların başarı puanının yeterli
sayılabilmesi için, bu iki puan
ortalamasının en az altmış, her iki kısım
puanının ise en az elli olması şartı aranır.
b) Sınavlarda yeterli başarıyı sağlayamayan
adaylar, yeniden özel eğitim kursuna
devam etmeksizin bir yıl içinde birbirini
takip eden üç sınava daha katılabilir.
c) Yenileme eğitimi sonrasında yapılan
sınavlarda başarısız olanlara çalışma izni
verilmez.
d) Özel güvenlik görevlileri seviye
puanlarını yükseltmek için çalışma
izinleri süresince seviye yükseltme
sınavlarına girebilirler.
e) Hiçbiri
60-)Hangi durumda işlenen fiilde dolayı faile
ceza verilir?
a) Meşru savunma ve zorunluluk halinde       
b) Muhakkak bir tehlikeden başkasını
kurtarmak zorunluluğu ile
c) Tehlikenin ağırlığı ile konu ve kullanılan
vasıta arasında orantı bulunmak koşulu  ile  
d) Gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak
olan haksız bir saldırıyı orantılı bir biçimde
defetme halinde       
e) Hiçbiri
61-) Suçüstü durumlarda kimlerin yakalama
yetkisi vardır?
a) Jandarma-Polis
b) Mağdur veya yakınları
c) Özel güvenlik görevlisi
d) Herkesin
e) Cumhuriyet savcısı
62-)Özel güvenlik temel eğitimini başarı ile
bitiren ve Özel güvenlik görevlisi olarak kaç
yıl süreli ve kim tarafından çalışma izni
verilir?
a) Özel güvenlik şirketince 5 yıl süreli
b) İl Özel güvenlik Şubesince 5 yıl süreli
c) Özel güvenlik amirince 3 yıl süreli
d) Valilikçe 5 yıl süreli
e) Adli makamlarca 1 yıl süreli
63-) Yangın söndürme usullerinden olan
boğma yönteminin tanımı aşağıdakilerden
hangisidir?  

 
a) Yangına su ile müdahale etmek
b) Yangının oksijen ile ilgisini kesmek
c) Yangını bölmelere ayırmak
d) Yanan cismi uzaklaştırmak
e) Yangını soğutarak söndürmek
64-) Temel Hak ve Hürriyetler
a) Hiçbir şartla sınırlandırılamaz  
 
b) Cumhurbaşkanı kısmen sınırlandırabilir
c) Valinin takdirindedir  
d) Ancak kanunla sınırlandırılabilir
e) Cumhuriyet Başsavcının emriyle
sınırlandırılabilir
65-)Özel güvenlik görevlileri arama
neticesinde suç unsuru eşyaya rastlarlarsa ne
yapması gerekir?
a)Eşyayı bir müddet bekletir   
b)Eşyayı sahibine geri verir  
c)Eşyayı emanete alarak kolluk
kuvvetlerine bildirir   
d)Eşyayı imha eder   
e)Eşyayı görmemezlikten gelir

66-) Türkiye uyuşturucu kaçakçılığına
.........................suçu olarak bakmaktadır.
Boşluğa gelecek doğru ifade hangisidir?
a) Maddi kayıp
b) Başka ülkelerin sorunu
c) İnsanlık
d) Avrupa'nın sorunu
e) Türkiye'nin sorunu
67 -)Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu
maddelerin etkilerindendir?
a) Düşünce ve davranış bozukluğu
b) Milli ve ahlaki değerlerin kaybolması
c) Bedensel ve psikolojik çöküntü
d) Erken bunamalar
e) Hepsi
68-) Ö.G.G’nin sivil kıyafetle görev
yapmasına kim karar verir?
a) İl Özel Güvenlik Komisyonu
b) C.Savcısı  
c) Kaymakam
d) Emniyet Müdürü
e) Vali
69-) Ateşle temas etmesi durumunda kapalı
yerlerde buharlaşınca patlama, açık yerlerde
parlama özelliğine sahip yanıcı madde
hangisidir?
a) Benzin       b) Mazot         c) Gaz yağı              
d) Karpit        e) Fuel Oil

70-) Telsiz haberleşmesinde iletilecek mesaj
nasıl olmalıdır?
a)  Kısa, öz, anlaşılır  
b)  Ayrıntılı
c)  Yazılı
d)  Şifreli         
e)  Hiçbiri
71-) Raporlar aşağıdaki sorulardan
hangisine cevap bulmalıdır?
a) Ne oldu, ne zaman oldu
b) Nerede oldu
c) Nasıl oldu, kimler karıştı
d) Durum nasıl fark edildi, neler yapıldı
e) Hepsi

72-) Tutanağın adli soruşturma safhasında
hazırlık soruşturması bakımından anlam ifade
edebilmesi için en az kaç resmi görevli
tarafından imzalanması gerekir?
a) 3  b) 4
c) 2  d) 5       
e) 1
73-) Özel Güvenlik Görevlisi önleyici kolluk
hizmetleri bakımından kime bağlıdır?
a) Polise  
b) Jandarmaya
c) Mülki amire  
d) Savcıya
e) Bağlı olduğu kuruma
74-) Ateşli silah kullanılan olaylarda
aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin alması
gereken tedbirlerden değildir?
a) Şahısların elleri yıkatılmaz
b) Mermi çekirdeğinin giriş deliğinin
bulunduğu elbise yeri korunmalıdır
c) Gerekirse şahısların ellerine poşet
takılır
d) Çekirdek, kovan araştırması için
gerekirse trafik akışı kesilir
e) Kovan, çekirdek korunması için bir
araya toplanır
75-) Şüpheli bir paketin veya çantanın
görüldüğünde hareket tarzı için
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?                          
a) Çevreden bu paketin veya çantanın
bırakıldığını gören araştırılır
b) Çevreden sahibi araştırılır
c) Bırakıldığını gören yoksa patlayıcı
varmış gibi hareket edilir
d) İnsanlara zarar vermemesi için derhal
tenha bir yere nakli sağlanır
e) Paketin etrafına kimse yaklaştırılmaz
76-) İtfaiye, Polis , Hızır Acil ve Jandarma
telefonları aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak sıralanmıştır?
a) 156-187-155-112       b) 110-155-112-156      
c) 110-155-177-156       d) 156-112-177-155
 e)156- 155-112-110
 

 
77-) Kelepçe: güvenlik personelinin tedbir
amacıyla kullandığı,şüphelinin hareket
kabiliyetini sınırlayan,yakalandığını gösteren
bir araçtır.Kaç yaşından küçüklere kelepçe
takılmaz?
     a)12    b)15 c)18  d)19 e)20
78-) Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde
belirtilecek özelliklerden değildir?
a) Yüz yapısı   
b) Kilo ve boy            
c) Görülebilir yara izleri
d) Cinsiyet            
e) Soyut ve yuvarlak ifadeler  
79-) Telsizle yapılan haberleşme esnasında
anlaşılması güç kelimelerin telaffuzunda
fonetik alfabeden yararlanılır. Aşağıdakilerin
hangisinde “FERDİ” isminin doğru telaffuzu
bulunmaktadır
 
a) Fatsa,  İstanbul,  Rize, Edirne, Denizli
b) Fatsa, Edirne, Rize, Denizli, İstanbul
c) Fatsa,  Rize,  Edirne,  Denizli, İstanbul
d) Fatsa,  Edirne,  Denizli, İstanbul, Rize
e) Fatsa,  Denizli,Rize, Edirne,  İstanbul  
80-)Panik halinde bulunan insanlarda
aşağıdaki özelliklerden hangisi bulunmaz
a)  İlk önce canlarını kurtarmaya ve güvenli
bir yere kaçmaya çalışırlar.
b) Muhakeme yeteneklerini
kaybetmediklerinden telkine
kayıtsızdırlar.
c)  İlk hareket edeni ya da çoğunluğun
hareket ettiği yöne doğru yönelip onları
takip ederler.
d)  Can telaşıyla paniğe kapılanların insani
duyguları zayıflar.
e)  Sesi çok çıkan insanı ve onun verdiği
komutları dinlerler.
81-) Bir grubu herhangi bir yöne sağa yâda
sola sevk etmek için hangi düzen kullanılır?
a) Hat düzeni                
b) Çember düzeni      
c) Kama düzeni            
d) Yarma düzeni   
e) Hiçbiri
82-) Zor kullanma taktiklerinden bazıları
aşağıda verilmiştir. Verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
a) Zor kullanma topluluğun dağıtılmasında
son çare olmalıdır
b) İhtara gerek kalmaksızın topluluk
dağıtılmalıdır
c) Bölge müdahaleye uygun olmalıdır
d) Müdahalenin amacı topluluğu dağıtma,
toplanmayı önleme, suçluyu yakalama
olmalıdır
e) Ekiplerin düzeni bozulmamalıdır
83-)  Aşağıdakilerden hangisi yakın (kişi)
koruma görevinin dört aşamasından değildir?
a) Saldırganı yakalamak ve tutuklamak
b) Muhtemel tehlikenin varlığı
c) Muhtemel tehlikeyi ortadan kaldırmak
d) Saldırıyı ve saldırganı bertaraf etmek
e) Korunan kişinin muhtemel tehlikelerden
zarar görmeden uzaklaştırılabileceği bir
güzergâh seçimi
84-)  VİP’in araçla gideceği güzergâhı
üzerinde dikkat edilmesi gereken hususlar
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mevsime ya da bölgeye göre uygunsuz
olarak giyinmiş kişiler
b) Okunamayacak derecede silinmiş ya da
değiştirildiği bariz plakalı araçlar
c) Arıza yapmış araçlar
d) Yol üzerinde yapılan yol çalışmaları
e) Hepsi
85-) Çoklu koruma düzenlerinde tehlike
anında yakın koruma amirinin öncelikli
görevi nedir?
a) Saldırganları yakalamak
b) Kalabalığı dağıtmak
c) Önemli kişiyi bir an önce olay yerinden
uzaklaştırmak
d) Saldırı düzenleyenlere karşılık verme
e) Hiçbiri

86-) Aşağıdakilerden hangisi kimyasal
yanıklarda en etkin ilkyardım uygulamasıdır?
a) Yanan bölgeye yoğurt sürülür
b) Hasta / yaralının hiçbir şey yapılmadan
hastaneye götürülür
c) Kimyasal maddeyle temas eden bölge
bol suyla yıkanır
d) Elbiseler kesinlikle çıkarılmaz
e) Hepsi  
87-)Delici karın yaralanmalarında organlar
dışarı çıkmışsa, ilkyardımda
aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
a) Dışarı çıkan organlar içeri sokulur.
b) Organlara dokunulmaz üzeri nemli bir
bezle örtülür.
c) Hasta / yaralı yarı yüzü koyun
pozisyonda yatırılır.
d) Ağızdan bol sıvı verilerek sıvı kaybı
önlenir

 
e) Dışarı çıkan parçalar üzerine antiseptik
dökülür.
 
88-) Aşağıdakilerden hangisi geçici ve doğru
kanama durdurma yöntemlerindendir?
 
a) Kanayan bölgeye tentürdiyot dökmek
b) Kanayan bölgeye oksijenli su dökmek
c) Kanayan bölgeye temiz bir bez ile basınç
uygulamak
d) Kanayan bölgeye buz koymak
e) Yaraya kül basmak
89-) 5188 sayılı yasa ile öngörülen Özel
Güvenlik Komisyonu aşağıdakilerden
hangisine yetkilidir?
a) Koruma ve Güvenlik hizmetini yerine
getirecek personelin azami miktarını
belirlemeye.
b) Koruma ve Güvenlik hizmetinde
taşınabilecek silah ve teçhizatın asgari
miktarını belirlemeye
c) Koruma ve güvenlik hizmetini yerine
getirecek personelin asgari miktarını
belirlemeye
d) Talep olmasa da uygun görülen kamu
binalarının ÖG görevlilerince
korunmasına karar vermeye
e) Koruma ve güvenlik hizmeti verecek
şirketin Koruma planını onaylamaya
90-) Aşağıdakilerden hangisi delillerin
faydalarındandır?
a) Suçun işleniş şeklinin tespitinde yarar
b) İşlenmiş olan bir suçun aydınlanmasını
sağlar
c) Suça katılanların suçtaki kusurluluk
derecelerinin tespitine yarar
d) Suç şüphelisinin masumiyetini ispata
yarar
e) Hepsi
91-) Özel güvenlik görevlileri görevli
oldukları süre ve alan içerisinde aşağıdaki
hangi durumlarda yakalama yetkisine sahip
değildir?
a) Suçüstü bir fiilden dolayı
b) Olay yerini ve delillerini korunma amaçlı
c) Haklarında yetkili mercilerce yakalama
ve tutuklama kararı bulunanlar
d) Suç şüphelisi olmayan kişiyi
e) Meşru Müdafaa halinde
92-) Aşağıdakilerden hangisi kimyasal
yanıklarda en etkin ilkyardım uygulamasıdır?
a) Yanan bölgeye yoğurt sürülür.
b) Hasta / yaralının hiçbir şey yapılmadan
hastaneye götürülür.
c) Kimyasal maddeyle temas eden bölge 20  
dakika suyla yıkanır
d) Elbiseler kesinlikle çıkarılmaz.
e) Hepsi  
 

93-) Aşağıdakilerden hangisi Sedye ile taşıma
teknikleri için yanlıştır.
a)Hasta/yaralı battaniye ya da çarşaf gibi bir
malzeme ile sarılmalıdır,
b) Düşmesini önlemek için sedyeye
bağlanmalıdır,
c)Başı gidiş yönüne  ters istikamette
olmalıdır,
d) Sedye daima yatay konumda
olmalıdır,
e) Öndeki ilkyardımcı sağ, arkadaki
ilkyardımcı sol ayağı ile yürümeye
başlamalıdır  

94-) Acil durumlarda 112 acil ambulans
servisi arandığında aşağıdakilerden hangisi
verilmesi gereken bilgilerden değildir?
a) Olay ve yaralı sayısı   
b) Adresin bilinen noktalardan tarifi
c) Kaza karayolunda ise hangi yönde
olduğu
d) Yaralıların kimlik bilgileri
e) Kullanılan telefon numarası ile ad ve
soyadı
95-) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik
hizmetleri kapsamında, özel güvenlik
birimlerini, özel güvenlik şirketlerini ve özel
güvenlik eğitimi veren kurumları
denetlemeye yetkilidir?
a)  İçişleri Bakanlığı ve valilikler
b) Emniyet Müdürlükleri
c) Jandarma Komutanlığı
d) Milli Eğitim Bakanlığı
e) Hepsi
96-) Doğalgaz yangınlarının söndürülmesinde
en önemli kural aşağıdakilerden hangisidir?
a) Derhal alev söndürülmelidir
b) Rüzgâr arkaya alınmalıdır
c) Kuru kimyevi toz ile söndürülmelidir
d) Su ile söndürülmelidir
e) Gaz akışı kesilene kadar alev
söndürülmemelidir
97-) Özel Güvenlik Görevlileri 5188 sayılı
yasaya göre belirlenmiş yetkilerini nerede
kullanabilirler?
a) Özel Güvenlik Görevlileri 24 saat
süresince görevli olduklarından her zaman
ve her yerde bu yetkilerini kullanabilirler
b) Belediye sınırları içerisinde her zaman
kullanırlar
c) Genel kollukla beraber her zaman
kullanabilirler
d) Sadece görevli oldukları süre içinde ve
görev alanlarında kullanabilirler
e) Hepsi
98-) Grev yasağına uymayan, ateşli silahını
5188 sayılı yasaya aykırı veya görev alanı
dışında kullanan veya Özel Güvenlik Kartını
başkasına kullandıran Özel Güvenlik
Görevlisine ne ceza verilir?
 
a) Hapis ve idari para cezası verilir
b) Hapis ve çalışma izini iptal edilir
c) İdari para cezası verilir ve çalışma izini
iptal edilir
d) Para cezası verilmez, çalışma izini iptal
edilir  
e) Para cezası ve İhtar verilir

99-) Bir özel güvenlik görevlisi iş kanununa
göre haftada ortalama kaç saat çalıştırılabilir?
a) 45  b) 84 c) 90  d) 100     e) 168

100-) Akaryakıt yangınlarının en etkili
söndürme maddesi hangisidir?
a) Su                 b) Kum              
 c) Karbondioksit          d) Köpük  
e) Hepsi 


 
SİLAHSIZ ADAYLAR İÇİN
TEST BİTMİŞTİR.
CEVAPLARINIZI
KONTROL EDİNİZ 
 
 
SİLAH BİLGİSİ SORULARI  
1-) Silahla görev yapılırken dikkat edilecek
hususlar için aşağıdaki maddelerden hangisi
yanlıştır?
 
a) Namlu hiçbir zaman canlıya çevrilmez
b) Namlu dolu iken canlıya çevrilmez
c) Silah her zaman dolu kabul edilmelidir
d) Silah oyuncak değildir, oyun oynanmaz,
şaka yapılmaz
e) Evde silah çocukların erişemeyeceği
yerde saklanmalı çocuk ve eşin merak
duygusu giderilmelidir
2-) Aşağıdakilerden hangisi silahın sökme -
takma işlemine  başlarken alınması gereken
önlemlerden değildir?
a) Namlu ölü noktaya çevrilir
b) Nişan almadan havaya-boşluğa ateş
edilir
c) Silah emniyete alınır
d) Şarjör çıkartılır
e) Sürgü geriye çekilerek fişek yatağında
mermi olup-olmadığı gözle kontrol
edildikten sonra sökme-takma işlemi
yapılır
3-) Kovan atma tertibatı nelerden oluşur?
a) Tırnak-çıkarıcı-kovan atma boşluğu  
b) Tırnak-çıkarıcı  
c) Çıkarıcı-kovan atma boşluğu            
d) Namlu- iğne-horoz       
e) Şarjör- horoz- namlu   
4-) Kovan atma boşluğu hangi parça üzerinde
bulunur?
a) Sürgü  b) Namlu         c) Gövde
d) Fişek Yatağı         e) Hazne
5-) Devir teslimlerde silahta herhangi bir
anormal durum (Çatlak, kırık vb.) var ise ne
yapılmalıdır?
a) Durum görmezlikten gelinir
b) Teslim alınan arkadaşa nedeni sorulur
c) Durum mutlaka devir teslim defterine
yazılır, üst amirine bildirilir
d) Arkadaşımız zor durumda kalmaması için
bir şey denilmez
e) Hiçbiri
6-) Silah ateş almıyorsa bunun sebepleri
aşağıdakilerden hangisidir?

 
a) İğnesi kırıktır                   
b) Tetik arızalıdır      
c) Haznede fişek olmayabilir
d) Fişek arızalı olabilir         
 e) Hepsi
 
7-) Gerdel neyin parçasıdır?
a) Kovan atma tertibatının
b) Nişangâh tertibatının
c) Horoz tertibatının
d) Şarjörün
e) Ateşleme tertibatının
8-) Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere …….,
atış için sıra bekleyen merminin işgal ettiği
yere de         …..……. denir.
a) Fişek yatağı- hazne
b) Fişek yatağı-namlu
c) Namlu –hazne
d) Hazne-şarjör
e) Rampa-fişek yatağı
 
9-) “Aksi ispatlanana kadar tüm
silahlar…………….dur? Boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?  
a) Boştur
b) Hazır        
c) Kurulu
d) Dolu  
e) Emniyette
10-) Atış esnasında dinlenmek amacıyla
tabanca namlusu yere ….. derece açı yapacak
şekilde tutulmalıdır.
a) 25    b) 35  c) 45
          d) 55 e) 65
11-) Silahlarla yapılan kazaların sebepleri
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Unutkanlık                  
b) İhmal    
c) Kendine aşırı güven        
d) Bilinçsizlik                  
e) Hepsi
12-) Rampa nerede bulunur?
a) Şarjörde   
b)  Namlu ağzında   
c)  Horozun altında
d) Fişek yatağı gerisinde
e)  Sürgü üzerinde
13-) Poligonda Atış yaparken silahın ateş
etmemesi veya tutukluk yapması durumunda
ne yapılır?  
a) Atıcı, Silahı inceler arızayı tespite çalışır
b) Atıcı, silahı söker
c) Atıcı, silahı tamir ve bakım kısmına
götürür
d) Atıcı silahın namlusundan içeriye göz
atar  
e) Atıcı, silahın arızası ile ilgilenmez ve
silahı hedeften ayırmadan nezaretçiye
teslim ederek diğer talimatı bekler
14-) Kapsamlı bakım için hangisi doğrudur?
a) Elinde silahı bulunduran herkes bu
 
bakımı yapabilir
b) Bir silahçı tarafından yapılması gereken
bakımdır gerekli görülen parçaları
değiştirilir
c) Her zaman yapılan bakımdır
d) Periyodik olarak yapılan bakımdır
e) Bütün parçaların boyanması işlemidir
15-)  Sökülmüş silahın takılması işleminde
takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir?
a) Takma işlemine istediğimiz parçadan
başlanır.
b) Takma işlemi, sökülme işleminin en son
maddesinden başlanarak sıra ile yapılır
c) Takma işleminin genel kuralı yoktur
d) Önce şarjör takılır
e) Silahın dolu olup olmadığı kontrol edilir
16-) Tırnak kırıldığında,aşağıdakilerden
hangisi meydana gelir?
a) Tetik çekilemez.  
b) Tabanca dolduruş yapmaz.
c) Fişek yatağına fişek sürülemez          
d) Fişek ateşlemez
e) Kovan normal olarak dışarı atılmaz.  
17-) Tırnak kırıldığında;
a) Fişek ateşlemez     
b) Fişek yatağına fişek sürülmez   
c) Kovan normal olarak dışarıya atılmaz                                             
d) Tabanca dolduruş yapmaz      
e) Tetik çekilemez
18-) Mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön
vererek hedefe göndermeye yarayan parçaya
ne ad verilir?
   a) Kovan       b)Sürgü      c) Yiv ve
set       d) Gerdel     
e) Barut
19-) Şarjörde fişek bittiğinde otomatik
tabancalarda sürgünün geride kalmasını hangi
parçalar sağlar?
a) Yerine getiren yay pimi
b) Yerine getiren yay
c) Sürgü tutucu pimi
d) Rampa  
e) Tırnak
20-) Bir yerden bir yere bulundurma ruhsatlı
silah nakledilirken aşağıdakilerden hangisi
yapılmaz?
a) Silahtan şarjör çıkartılarak taşınır.
b) Varsa orijinal çantasında taşınır.
c) Kutu veya çekmece gibi uygun bir şeyde
taşınır.
d) Silah belimizde taşınır.
e)Nakil için gerekli izin alınır.

12
21-) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı
ize ne denir?
a) Barut izi         
b) Fişek yatağı izi
c) Rayyür         
d) Kontiminasyon
e) Tırnak izi

22-) Hangisi fişeğin bütününü tam ifade
eder?
a) Kovan – Kapsül – Çekirdek  
b) Çekirdek – Barut – Kovan – Kapsül
c) Saçma – Kovan diptablası – Kovan
d) Çekirdek – Barut – Kovan
e) Hiçbiri

23-) Hedefte vuruşlar dağınık vaziyette ise
aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur.?
a) Atış merkeze nişan alınarak yapılmalıdır  
b) Atıcı hatası vardır, atıcı tekrar eğitime
alınır
c) Atış hedefin alt kenar orta noktasına
yapılmalıdır
d) Herhangi bir şey yapmaya gerek yoktur
e) Hiçbiri  
24-) Doğru nişan alma aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Gez ve arpacık bulanık, hedef net
görülmeli
b) Gez net, hedef ve arpacık bulanık
görülmeli
c) Gez ve arpacık net, hedef bulanık
görülmeli
d) Gez bulanık, arpacık ve hedef net
görülmeli
e) Gez ve hedef net, arpacık bulanık
görülmeli
25-) Aşağıdakilerin hangisi tetik
hatalarındandır?
a) Aniden tetik çekmek   
b) Tetiği çok yavaş çekmek
c) Düzensiz tetik çekmek ve istinat
boşluğunu almayı unutmak
d) Silahın patlama sesinden etkilenmek
e) Hepsi

 

TEST BİTTİ
CEVAPLARINIZI
KONTROL EDİNİZ 
 
  Bugün 42370 ziyaretçi (57784 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=