TÜRKİYE CANIM FEDA


   
  ÖZEL GÜVENLİK
  2.NOLU YENİLEME SINAV SORULARI
 

Emniyet Genel Müdürlüğü

Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı

26

Nolu Özel Güvenlik Yenileme Eğitim Sınavı Soruları

1-

a) İlk ekip olabilirler

b) Tanıkların ifadelerini alır

) Aşağıdaki görevlerden hangisi özel güvenlik personeli için söylenemez?

c) Olay yerinde failleri yakalar, muhafaza eder

d) Genel

e) Olay yerine görevliler haricinde girişe izin

2-

a) Monitör b) Switcher c)

d) Terminal e) Kamera

3-

4-

kolluk olay yerine geldiğinde bilgi verirvermez) CCTV’ de dört tane kameradan gelen görüntüyü bir ekranda ekranı bölerek görmemizi sağlayan parçaya ne ad verilir?Quad) Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların kullanım esaslarından değildir? a) Belirli bir emir ve taktik doğrultusunda atılmalıdır b) Kapalı alanlara yapılacak müdahalelerde çıkış yolları açık bırakılmalıdır c) Rüzgârın yönü hesap edilmelidir d) Her zaman aynı oranda atılmalıdır e) Hepsi) İtfaiye, Polis ve Hızır Acil telefonları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

a) 110-155-112 b) 187-155-112

c) 110-155-177 d) 112-177-155

e) 155-112-110

5-

) İyi bir dinleyici olmak için aşağıdakilerden hangisinden kaçınmamız gerekmektedir?

a)

Konuşanı rahatlatın

b)

Zaman tanıyın

c) Soru Sorun

d)

e) Yargılayın

Söylenenlere ilgi gösterin

6-

a) Mümkün olduğu kadar binaya yaklaşılmalıdır

b) Koruma görevlileri yerlerini almalıdır

c) VIP oto sürücüsü VIP’in kapısını açar

Aşağıdakilerden hangisi VİP’in araca binmesi esnasında alınacak pozisyon için yanlıştır?

d

e) Hiçbiri

) Araçların motoru çalışır vaziyette bulunmalıdır

7-)

Aşağıdakilerden hangisi kolluk çeşitlerinden değildir?

a) Genel Kolluk

b) Özel Kolluk

c) Adli Kolluk

d) Geçici Kolluk

e) Hiçbirisi

8-)

a) Üniformalı olarak

b) Bağırarak

d) Cop sallayarak e) Oturarak

9-

a) Yavaş ve koyu kırmızı renkte akar

b) Yavaş ve açık kırmızı renkte akar

c) Fışkırır tarzda ve açık kırmızı renkte akar

d) Fışkırır tarzda ve koyu kırmızı renkte akar

Caydırıcı amaçlı devriye nasıl yapılır?c) Sivil olarak) Aşağıdakilerin hangisi atardamar kanamasının özelliklerindendir?

e)

Kendiliğinden durur

10-

) Terk edilmiş bir şeyin özel güvenlik görevlisi tarafından bulunduğu yerden alınarak emin bir yerde tutulmasına ne ad verilir?

a) Emanete alma

b) El koyma

c) Muhafaza altına alma

d) Koruma altına alma

e) Müsadere

11-

a

b) Metal detektörler

c) Mikro dalga hareket detektörleri

d) Kızıl ötesi (PIR) hareket detektörü

) Manyetik ortam oluşturarak kişilerin üzerindeki metal cisimlerin varlıklarını tespit etmeye yarayan cihazlara ne ad verilir?) Hareket detektörleri

e) X-

Ray cihazı

12-

) Aşağıdakilerden hangisi copun tanımına uymaz?

a) Saldırı silahıdır

b) Savunma silahıdır

c) Püskürtme silahıdır

d) Dağıtma silahıdır

e) Hiçbiri

13-

a) Bilgisizlik b) Sabotaj

)“Bilgi sahibi olunduğu halde gerekli tedbirleri almamak” aşağıdaki yangın sebeplerinden hangisine girmektedir?

c) İhmal d) Sıçrama

e) Kazalar

14-

) Aşağıdakilerden hangisi bombanın ana unsurlarından değildir?

a) Kablo-Bant

b) Parça etkisi için konulan malzemeler

c) Anahtar sistemi

Emniyet Genel Müdürlüğü

Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı

26

Nolu Özel Güvenlik Yenileme Eğitim Sınavı Soruları

d) Kamufle malzemeleri

e) Dış kap ve akım kaynağı

15-

a) Kişinin karşısındakini yanlış anlaması

b) Bireyin aynı statüde çalışan başka bir kişi ile fikir çatışması yaşaması

c) Bireyin aynı anda farklı şeylere ihtiyaç duyması

d) Kişinin karşısındaki konuşmacının fikirlerini

) Aşağıdakilerden hangisi kişi içi çatışmaya örnek gösterilebilir?benimsememesi

e) Kişinin sürekli olarak kendini motive etmesi

16-

) Aşağıdakilerden hangisi yaya koruma organizasyonlarında dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?

a) Koruma organizasyon

b) 360 derecelik bir koruma sağlanmalıdır

c) Ekip ruhu önemlidir, başarısızlık ya da başarı ekibindir, kişisel hareketlerden kaçınılmalıdır

d) Kalabalık ve güvenliksiz bölgelerde koruma şekli daraltılmalıdır

e) Koruma elemanı silahını teşhir ederek koruma olduğunu belli etmelidir

unda boşluk bırakılmamalıdır

17-

a) Belirgin sakatlıklar

b) Yapılan makyajlar

) Eşkâl tarifinde aşağıdakilerden hangisi insanlarda değişmeyen niteliklerden değildir?

c) Kekemelik, pelteklik

d) Sağırlık, dilsizlik

e) Ameliyat izleri

18-

) Aşağıdakilerden hangisi sinir sistemine ait değildir?

a) Beyin b) Beyincik

c) Kalp d) Omurilik

e) Omurilik soğanı

19-

a) Yakın koruma ekibinin amacı

b) Öncü istihbarat çalışması

) Korunan kişinin gideceği mevki ve güzergâh üzerinde önemli kişiye yönelik tehlike ve riski ortadan kaldırmak için yapılan ön çalışma nedir?

c) Temel koruma prensipleri

d) Kişisel fiziki kor

uma e) Hiçbiri

20-

) ÖGG önleyici kolluk hizmetleri bakımından kime bağlıdır?

a) Polise b) Jandarmaya

c) Mülki amire d) Savcıya

e) Bağlı olduğu kuruma

21-

a) Yeşil

) “Renkli “ X-RAY cihazlarında atom yoğunluğu fazla olan metal maddeler hangi renkte gözükürler?b) Gri c) Siyah d) Koyu mavi e) Kırmızı

22-

a) Sivil Savunma Müdürlüğü

b) Bayındırlık Müdürlüğü

) Yangın söndürücünün binaya konulacak cins ve miktarı konusunda aşağıdaki kurumlardan hangisinden görüş alınır?

c) Valilik

d) Emniyet Müdürlüğü

e)

Maliye Bakanlığı

23-

a) Suçları önlemek

b) Can ve mal emniyetini sağlamak

c) Kamu düzenini sağlamak

) Aşağıdakilerden hangisi devri-yenin temel amaçlarından değildir?

d

e) Devriye görevine motive olmak

) Olaylara müdahale etmek

24-

a) Kolluk kuvvetli binaları

) Aşağıdakilerden hangisi VİP’in acil durumda kullanabileceği güvenli bölgelerden biri olamaz?

b) Hastaneler

c) Bakanlık binaları

d) Parklar

e) Valilik binaları

25-

b) Organlara dokunulmaz üzeri nemli bir bezle örtülür

c) Hasta / yaralı yarı yüzükoyun pozisyonda yatırılır

d) Ağızdan bol sıvı verilerek sıvı kaybı önlenir

e) Dışarı çıkan parçalar üzerine antiseptik dökülür

) Delici karın yaralanmalarında organlar dışarı çıkmışsa, ilkyardımda aşağıdakilerden hangisi uygulanır? a) Dışarı çıkan organlar içeri sokulur

26-

a) Kişiler arası iletişim

) Bir insanın düşünmesi, duygulanması, ihtiyaçlarının farkına varması nasıl bir iletişim tekniğidir?

b

d) Kitle iletişimi

) Grup iletişimi c) Örgüt-içi iletişime) Kişi içi iletişim

27-

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

b) Silahlı olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya

) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi olmak isteyen bir kimsede aranan şartlardan biri değildir?ortaokul mezunu olmak

Emniyet Genel Müdürlüğü

Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı

26

Nolu Özel Güvenlik Yenileme Eğitim Sınavı Soruları

c) 18 yaşını doldurmuş olmak

d) Kamu haklarından yasaklı olmamak

e) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak

28-

a) Eğitim kurumları

) Silahlı özel güvenlik görevlisinin silah taşıma ya da bulundurma yetkisi aşağıdaki hallerden hangisi ile sınırlıdır?b) Cezaevleri

c) Görev yeri ve güzergâhı

d) Mahkemeler e) Hepsi

29-

a) X-

) Aşağıdaki elektronik güvenlik sistemlerinden hangisinin hassasiyetini ayarlamakla Manyetik alan şiddetini değiştirebiliriz?Ray cihazı b) El Dedektörü

c) CCTV d) CACS

e) Işın Dedektörü

30-

a) Saldırganları yakalamak

b) Kalabalığı dağıtmak

c) Önemli kişiyi bir an önce olay yerinden uzaklaştırmak

d) Saldırı düzenleyenlere karşılık verme

e) Hiçbiri

) Çoklu koruma düzenlerinde tehlike anında yakın koruma amirinin öncelikli görevi nedir?

31-

a) Şahısların elleri yıkatılmaz

) Ateşli silah kullanılan olaylarda aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin alması gereken tedbirlerden değildir?

b)

c) Gerekirse şahısların ellerine poşet takılır

d) Çekirdek, kovan araştırması için gerekirse trafik akışı kesilir

e) Kovan, çekirdek korunması için bir araya toplanır

Mermi çekirdeğinin giriş deliğinin bulunduğu elbise yeri korunmalıdır

32-

) Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim aracı değildir?

a) Radyo b) Gazete c) Mektup

d) Dergi e) Televizyon

33-

a) Kanayan bölgeye tentürdiyot dökmek

b) Kanayan bölgeye oksijenli su dökmek

c) Kanayan bölgeye temiz bir bez ile basınç

) Aşağıdakilerden hangisi geçici ve doğru kanama durdurma yöntemlerindendir?uygulamak

d) Kanayan bölgeye buz koymak

e) Yaraya kül basmak

34-

) 5188 Sayılı Kanunun 7. Maddesinin d) fıkrasına göre ÖGG’nin: “Görev alanında, haklarında yakalama, tutuklama veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama.” Yetkisi bulunmaktadır. ÖGG’nin bu yetkisi ne türden bir görevi ifade eder?

a)

b) Adli görevi c) İdari görevi

Güvenlik önlemi

d)

Siyasi görevi e) Hiçbiri

35-

a) Bakır kablo b) Şeker

) Aşağıdakilerden hangisi organik bir malzeme değildir?

c) C4

patlayıcı d) Afyon sakızı

e) Ekmek

36-

a) İkna edici ve inandırıcı olma

) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylara müdahalede güvenlik görevlisinin uygulayacağı genel ilkelerden değildir?

b) Diyalog kurma c) Sempatik olma

d) Provokasyona gelmeme

e) Hiçbiri

37-

a) Vatanına, Milletine ve Cumhuriyet ilkelerine bağlı olmalıdır

b) Amir ve üstlerine karşı itaatkâr olmalıdır

) Aşağıdakilerden hangisi özel kolluk ve genel kolluğun ortak özelliklerinden değildir?

c

d) Tavır ve hareketlerinde ciddi olmamalıdır

e) Meslek ciddiyetini korumalıdır

) Anlayışlı ve disiplinli olmalıdır

38-

) Aşağıdakilerden hangisi olay yeri güvenliğini etkileyen faktörlerden değildir?

a) Maktul b)

c) Basın mensupları

Hava şartlarıd) Fırsatçılar

e)

Meraklı kalabalık

39-

a) İletişim

c) Sempati d) Dinleme

e) Empati

40-

a) Adli Arama

b) Zaptetme

) Bir insanın kendisini karşısındakinin yerine koyarak, onun duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlamasına ne denir?b) Motivasyon) Statlarda ve spor müsabakalarında suç unsuru olmaksızın yapılan aramaya ne denir?

c) Güvenlik Noktası Oluşturma

d) Önleme Araması

e) El Koyma

Emniyet Genel Müdürlüğü

Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı

26

Nolu Özel Güvenlik Yenileme Eğitim Sınavı Soruları

41-

a) Kullandığımız telefon numarası ve adımız

b) Yaralıları

c) Adresin bilinen noktalardan tarifi

) Aşağıdakilerden hangisi 112 ambulans servisini aradığımızda vermemiz gereken bilgilerden değildir?n kimlik bilgileri

d) Kaza karayolunda ise hangi yönde olduğu

e) Olay ve yaralı sayısı

42-

a) CCTV b) CACS c) PIR

d) Turnike/PDKS

) Tek Tek personel giriş çıkışını düzenleyen ve raporlayan geçiş sistemi aşağıdakilerden hangisidir?e) Hiçbiri

43-

) Özel güvenlik görevlisi yaka-lamadan sonra hangi eylemi yapamaz?

a) Yakalanan kişiyi koruma altına alır

b) Elde edilen suç delillerini muhafaza eder

c) Yakalamanın akabinde en yakın genel kolluğa

d) Yakalanan ki

e) Olayın tanığı varsa olay mahallinde kalmasını sağlar

haber verirşinin ifadesini alır

44-

a) Orantılılık unsuru

) Aşağıdakilerin hangisi zor kullanmanın unsurlarından değildir?

b) Kanunilik unsuru

c) Silah unsuru

d) Zorunluluk unsuru

e) Hepsi

45-

a) Tehlikeli bölge

) Şüpheli ile görüşme sırasında güvenlik görevlisinin herhangi bir hamleye karşı koyabilmesi için gereken 2 metrelik tampon bölgenin adı nedir?

b) Hamle mesafesi

c) Tepkisel bölge

d) Refleks arası

e) Tehdit bölgesi

46-

a) Ö.G.G.nin görev yeri ile evi arasındaki güzergah

) Aşağıdaki yerlerden hangisi Ö.G.G.nin görev alanı değildir?

b

c

d) Nakil görevi yapan Ö.G.G.nin görev yeri ile naklin yapılacağı yer arası güzergah

e) Konser vb. yerlerde görev yapılan durumlarda konser alanı

47) Aşağıdakilerden hangisi grubun özelliklerinden değildir?

a) Amaç Birliği

b) Örgütlenme

c) Tesadüfen Karşılaşma

d) Lider Bulunması

e) Düşünce ve Fikir Birliği

) İşlenmiş bir suçun sanığının takibi esnasında gidilen yer) Ö.G.G.nin korumakla sorumlu olduğu alan

48-

a) Suç işlenmesini önlemek

b) Şüphelileri yakalamak

c) İhtiyacı olanlara yardım etmek

d) Genel emniyeti sağlamak

) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin tanımında yer alır?

e) Hepsi

49-

) Korunan kişinin cephesi saat yönünde kaçı gösterir?

a) 12 b) 9 c) 6

d) 3 e) 8

50-) X-

RAY cihazı ile kontrollerde röntgen ışınlarını emerek görüntü yorumlanmasında netlik göstermeyen madde aşağıdakilerden hangisidir?

a

b) Kurşun ve plastik maddelerle kaplanmış

c)

d) Nemli bezlere sarılmış nesneler

e) Branda ile ambalajlanmış nesneler

) Deri ile kaplanmış nesnelernesnelerTahta kutu içerisine konmuş nesneler

51-) Temel Yasalar

ile ilgili büyükten küçüğe doğru yapılan sıralamalardan hangisi doğrudur?

a) Anayasa- Kanun -

Tüzük -Yönetmelik

b) Anayasa-

Tüzük -Kanun -Yönetmelik

c) Kanun -Anayasa -

d) Yönetmelik

Tüzük -Yönetmelik- Tüzük -Kanun -Anayasa

e) Tüzük

-Anayasa -Kanun -Yönetmelik

52-

a) Cam Parçaları b) Demir Parçaları

c) Gazete kâğıtları d) Çiviler

e) Taş Parçaları

) Patlamanın etkilerinden parça etkisi aşağıdakilerden hangisi ile yapılamaz?

53-

a) Israr edilmez ve içeriye girişine izin verilmez

b) Zorla aranır

) Kontrol noktasında üstünü ve eşyasını kontrol ettirmek istemeyen kişiye ne yapılır?c) İçeri alınır

d

54-

a) Sağında

) Sadece eşyaları aranır e) Hepsi) Koruma amiri korunan kişinin neresinde bulunmalıdır?b) Solunda

c) Önünde d) Arkasında

Emniyet Genel Müdürlüğü

Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı

26

Nolu Özel Güvenlik Yenileme Eğitim Sınavı Soruları

e) Silahı kullandığı eliyle ilgili olarak arka sağ

55-

veya solunda) 5188 sayılı Kanunun özel güvenlik görevlilerinin üçüncü şahıslara verebilecekleri zararların tazmini amacıyla, özel hukuk kişilerine ve özel güvenlik şirketlerine getirdiği yükümlülük nedir?

a) Ek önlemler alma yükümlülüğü

b) Zamanında bildirimde bulunma yükümlülüğü

c) Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğü

d) Temel eğitim alma yükümlülüğü

e) Hiçbiri

56-

a) Kelimeler

) Kişiler arası iletişimde aşağıdakilerden hangisi en etkilidir?

b) Sözcüklerin nasıl söylendiği

c) Ses tonu

d) Duyguların ifadesi

e) Yüz ve beden hareketleri

57-) Kaza

a) Hemen yaralılara müdahale etmek

ortamında ilk yapılması gereken nedir?b)Yaralıları sakinleştirmek

c

e) Yaralıları taşımak

) Kaza ortamının güvenliğini sağlamak d) Çevreden yardım istemek

58-

a) Kapalı alanlarda

b) Meskenlerde ve müştemilatlarda

c) Konser ve spor müsabakalarında

d) İş yerlerinde

e) Hiçbiri

) Özel güvenlik görevlileri aşağıda belirtilen hangi yerlerde önleme araması yapabilir?

59-

a) Bazı maddeleri fırlatmak

b) Sözlü ve yazılı tahrik

c) Küfür ve hakaret

d) Kişileri sakinleştirmek

e) Silah ve patlayıcı madde kullanmak

) Aşağıdakilerden hangisi bir eylem başlatma şekillerinden değildir?

60-

a) Fatsa, Edirne Niğde, Niğde, İstanbul

b) Fatsa, Edirne Niğde, İstanbul, Niğde

c) Fatsa, İstanbul, Niğde, Niğde, Edirne

d) İstanbul, Edirne, Niğde, Niğde, Fatsa

e) Fatsa, İstanbul, Niğde, Edirne, Niğde

) Telsizle yapılan haberleşme esnasında anlaşılması güç kelimelerin telaffuzunda fonetik alfabeden yararlanılır. “FENNİ” isminin doğru telaffuzu aşağıdakilerin hangisidir?

61-) Olay yeri

incelemenin en önemli amacı;............-............-............ arasındaki üçgeni (ilişkiyi) kuracak maddi delilleri ortaya çıkarmaktır.

a) Polis-

b) Sanık

c) Olay-Fail-

d) Mağdur

Hâkim-Savcı-Polis-Olay yeriMağdur-Olay yeri-Fail

e) Mağdur

62-

a) Kişi içi iletişim

b) Kişiler arası iletişim

c) Örgüt içi iletişim

d) Kitle iletişimi

e) Çatışmalı iletişim

-Olay yeri-Maktul) Kaynağını ve hedefini insanların oluşturduğu iletişime…...…………denir.

63-

a) Nabız alınamaz

) Aşağıdakilerden hangisi havayolu tıkanıklığı ( tam tıkanma ) belirtisi değildir?

b) Nefes alamaz

c) Acı çeker ellerini boynuna götürür

d) Konuşamaz

e) Rengi morarmıştır

64-

a) İl emniyet müdürlüğü yetkilisi

b) İl jandarma komutanlığı

) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik komisyonu üyesi değildir?yetkilisi

c) İçişleri bakanlığı yetkilisi

d) Sanayi odası başkanlığı yetkilisi

e) Ticaret odası başkanlığı yetkilisi

65-

a) Derhal bırakın

b) Müdahale etmeyin

c) Yüksek sesle sözlü emir verin

d) Yardım çağırın

e) Zanlının üzerine yürüyüp copu elinden almaya çalışın

) Zanlı copunuzun kontrolünü ele geçirdiğinde yapılmaması gereken hareket hangisidir?

66-

) “Deprem, yangın, patlayıcı madde atılması gibi durumlarda insanlarda korku ve heyecanın etkisi ile meydana çıkan kontrolsüz hareketlere ………… denir.” Cümlesindeki boşluk olan bölüme aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Panik b) Duygu

c) Motivasyon

d) Öfke

Emniyet Genel Müdürlüğü

Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı

26

Nolu Özel Güvenlik Yenileme Eğitim Sınavı Soruları

e) Heyecan

67-

) Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu madde kullanım şekillerindendir?

a) Koklayarak

b) Sigaraya sararak

c) Ağızdan alarak

d) Damara enjekte ederek

e) Hepsi

68-)

a) Meydana gelen olaya ilk müdahale eden ekiptir

b) Olay yerinde suçluları yakalayan ve soruşturmacı birime teslim eden ekiptir

Aşağıdakilerden hangisinde ilk ekibin tanımı doğru olarak verilmiştir?

c)

d) Olay yerinde görevli polis ekibidir

Olayı ilk önce öğrenen ekiptir

e) Hepsi

69-

) Tekli korumaya oranla biraz daha güvenli olan ikili korumada paylaşılan sorumluluk alanı kaç derecedir?

a) 90 b) 180 c) 360 d) 120 e) 72

70-

a) Etkileşim

b) Öğretim

c) Öğrenim

d) İletim

e) İletişim

) “Duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü yolla başkaları ile paylaşılması” ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

71-

a) Adli zaptetme

b) El koyma

) Bir mal veya eşya üzerinde zilyede ait tasarruf yetkisinin kamu gücü kullanılarak kaldırılmasına ne denir?

c) Mülkiyet hakkını ihlal

d) Önleme yakalaması

e) Hepsi

72-

) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olayları başlatma usulleri arasında sayılmaz? a) Konuşma yapmak

b) Evlerden toplamak

c) Eyleme geçiş

d) Heyecanı artırmak

e) Yaygın propaganda

73-

)“değişmez-değiştirilemez, benzemez-benzetilemez, tasnif edilebilir” özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir?

a) Kimyasal deliller

b) Fiziksel deliller

c) Suçta kullanılan aletler

d) Parmak izi

e) İz deliller

74-

) Aşağıda belirtilen yetkilerden hangilerini özel güvenlik görevlileri kullanamaz?

I-Tutuklama

II-Kimlik Tespiti

III-

Konut Araması

IV-Yakalama

V-

Üst ve Eşya Araması

VI-Kimlik Sorma

a) I, III, V, VI b) IV, V, VI

c) II, IV, VI d) I, II, III

e) I, II, VI

75-

) Yanıcı maddeyi dağıtarak söndürme hangi madde yangınlarında kullanılır?

a) Benzin b) Mazot

c) Ahşap

76-

a) Profesyonelliğidir

d) LPG e) Fuel-Oil) Güvenlik görevlisinin soğukkan-lılığını kaybetmeden duygularının esiri olmadan ve ortamdaki gerilimden etkilenmeden hareket etmesi onun………………... dir

b) Cesaretidir

c)

d) Tecrübesidir

e) İnisiyatif kullanmasıdır

Gösterişidir

77-)

a) Karşımızdakini dinlemek

b) Kendini açmak

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel becerilerinden değildir?

c) Kendini dinlemek

d) Kendini doğru ifade etmek

e) Kendini tanımak

78-

a) Kişinin dokunulmazlığı

b) Özel hayatın gizliliği

c) Hak arama hürriyeti

d) Konut hakkı

e) Kişi hürriyeti ve güvenliği

) Arama en çok hangi özgürlüğü kısıtlar?

79-

) Toplu düzenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

a) Çember düzeni

Emniyet Genel Müdürlüğü

Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı

26

Nolu Özel Güvenlik Yenileme Eğitim Sınavı Soruları

b) Kama düzeni

c) Hat düzeni

d) Kar

ma düzen e) Hiçbiri

80-

a) Suçüstü hükümleri çerçevesinde olaya el koyar

b) Genel kolluğa haber verir

Özel güvenlik personeli, genel kolluğun görevli ve yetkili olduğu bir olayla karşılaştığında;

c) Olay yerini ve delilleri korur

d) Genel kolluk olaya el koyduktan sonra ona teslim eder

e) Hepsi

81-

) “Ne söylediğimizden daha önemlisi, nasıl söylediğimizdir” cümlesi iletişimde hangi kavramın önemini vurgulamaktadır?

a) Empati b) Enformasyon

c) Beden dili

e) Öğrenme

d) Yaşantı

82-

) Özel güvenlik görevlileri yetkilerini nerelerde kullanabilirler?

a) Görevli oldukları sürede ve görev alanlarında

b) Kırsal alanlarda

c) Polisin olmadığı her yerde

d) Güvenlik görevlisi oldukları zaman her yerde

e) Hepsi

83-

) Aşağıdakilerden hangisi LPG gazının özelliklerinden değildir?

a) Havadan daha hafiftir

b) Patlayıcı özelliğe sahiptir

c) Havadan ağırdır

d) Aniden buharlaştığı için temas ettiği yeri

dondurur

e) Hiçbi

84-

a) Devam eden olaya müdahale etmek

b) Sanık ve tanıkları belirlemek

c) Olay yerini şeritle çevirmek

d) Olay yeri kapalı alan ise kapıları kilitlemek

e) Tanık ve sanıkları

ri) Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde yapılmaması gereken davranışlardandır?bir arada tutmak

85-)

Önemli kişinin yürüdüğü istikamet koruma elamanları tarafından saat yöntemine göre kaç kabul edilir?

a) 6 b) 9 c) 12 d) 1 e) 3

86-

a) Ebeveyn / Yetişkin

) İş yaşamında İletişim hangi ego türleri arasında olmalıdır?

b)

c) Yetişkin / Yetişkin

d) Yetişkin / Çocuk

Ebeveyn / Çocuk

e) Ebeveyn / Ebeveyn

87-

a) Vali

) Olay yerinde sorumlulukları bulunan görevlilerin genel sorumlusu aşağıdakilerden hangisidir?

b) Cumhuriyet savcısı

c) Soruşturma sorumlusu

d) Emniyet m

üdürü

e) Birim amiri

88-

a) Yakalama b) Arama

c) Durdurma d) Zor kullanma

e) Zaptetme

89-

a) Fiziki görünüşü düzgün olmalıdır

b) Çevresi ile ilgili olmalıdır

c) İyi iletişim kurmalıdır

d) Sert imajlı ve heyecanlı olmalıdır

e) Kuvvetli hafızaya sahip olmalıdır

) Saklı olan bir kişinin veya gizlenmiş olan bir eşyanın ele geçirilmesi maksadıyla yapılan işleme ne denir?) Aşağıdakilerden hangisi devriye görevlisinin özelliklerinden değildir?

90-

) Aşağıdakilerden hangisi kanın görevlerinden değildir?

a) Oksijen taşımak

b) Vücut sıcaklığını ayarlamak

c) Besin maddelerini taşımak

d) Solunumu sağlamak

e) Dokulardan toksik maddeleri almak

91-

a) Kıl

) Aşağıdakilerden hangisi kimyasal delildir?b) Silah c) Boyalar

d) Diş izleri e) Hiçbiri

92-

a) Önyargılı olmak

b) Konuşmacıya bakmak

c) Sözünü bölmemek

) Aşağıdakilerden hangisi etkin dinlemenin boyutlarından biri değildir?

d) Empatik dinleme yapmak

e) Hiçbiri

Emniyet Genel Müdürlüğü

Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı

26

Nolu Özel Güvenlik Yenileme Eğitim Sınavı Soruları

93-

) Mıknatıs, hoparlör vb. manyetik alanlardan uzak tutulması gereken maddi delil aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kağıt para

b) Kan

c) Disket

d) Boşkovan

e) Kıl

94-

a) Yargılamak, eleştirmek, suçlamak

) “Her derste sorun yaratmasan olmaz sanki” cümlesinde aşağıdakilerden hangi bastırıcı iletiyi görmek mümkündür?

b) Ad takmak, alay etmek

c) Yorumlamak, tanı koymak

d) Övmek, olumlu değerlendirme yapmak

e) Sınamak, sorguya çekmek

95-

a) Adli görevler

b) Koruyucu görevler

c) Dış görevler

) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik devriyesinin görevlerinden değildir?

d)

e) Yardımcı görevler

Önleyici görevler

96-)

a) Yardım görevi

b) Önleyici görevi

c) Koruma görevi

d) Adli görev

e) Bastırıcı görevi

Kanuni yetkiler çerçevesinde yakalamak devriyenin hangi görevlerine girer?

97-

a) Önleme amaçlı yakalama

) 5188 sayılı yasa ile kişinin vücudu ve hayatı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacı ile özel güvenlik görevlilerince …………... yapılır.

b) Zor kullanma

c) İfade alma

d) El koyma

e) Zaptetme

98-

) Bir özel güvenlik görevlisi iş kanununa göre haftada ortalama kaç saat çalıştırılabilir?

a) 60 b) 45 c) 90

d) 100 e) 150

99-

a) Enformasyon

e) Hiçbiri

) Bir bilgi kaynağından tek yönlü bilgi iletimine ...................... denir. Boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?b) Bildirişim c) İletişim d) Komünikasyon

100-

) Aşağıda belirtilen teçhizatlardan hangisi devriye görevlisinin standart teçhizatlarından değildir?

a) El telsizi b) El feneri

c) Not defteri ve kalem

d) Cep telefonu

e) Kelepçe

Emniyet Genel Müdürlüğü

Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı

26

Nolu Özel Güvenlik Yenileme Eğitim Sınavı Soruları

SİLAH SORULARI

1-

) Barut gazının basıncıyla geriye giden sürgünün tekrar yerine gelmesini ne sağlar?

a) Namlu b) Horoz c) Gez

d) İcra yayı

2-

e) Tetik) Kapsülün ana görevi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Fişeğe hız verir

b) Çekirdeğe yön verir

c) Barutun ateşlemesini sağlar

d) Barutun nemlenmesini önler

e) Fişeğe yön verir

3-

) Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir?

a) Alev gizleyen b) Gez-

arpacık

c) Namlu

d) Sürgü e) Şarjör

4-

a) Fişek yatağı

) Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere ……., atış için sıra bekleyen merminin işgal ettiği yere de …..……. denir.-namlu b) Namlu hazne

c) Fişek yatağı

- hazne d) Hazne-şarjör

e) Rampa-

fişek yatağı

5-) Delici, kesici, ezici silahlar genel olarak hangi

a) Ateşli silahlar b) Ateşsiz silahlar

grup altında toplanır?

c) Sivil silahlar d) Ezici silahlar

e) Harp silahları

6-

) Aşağıdakilerden hangisi silahların parçalarından biri değildir?

a) Kabze b) Namlu

7-

a) 20 yaş

c) 23 yaş

e) 18 yaş

c) Sürgü d) Harbi e) Horoz) Taşıma ruhsatı almak için kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir ve kaç yıllığına verilir?- 5 yıl b) 21 yaş - 5 yıl- 5 yıl d) 21 yaş - 6 yıl- 5 yıl

8-

a) Gövde b) Sürgü

d) Hazne

) Şarjör yuvası, horoz, çıkarıcı, tetik gibi parçalar aşağıdakilerden hangisi üzerinde bulunur?c) Kabzee) Nişan Tertibatı

9-

a) 3 Günlük bakım b) Haftalık bakım

c) Atış öncesi bakım

d) Atış sonrası bakım

10-

a) Yakın Atış b) Uzak Atış

c) Bitişik – Yakın Atış

d) Bitişik Atış e) Hiçbiri

) Hangisi silah bakım zamanlarından değildir?e) Hepsi) İntihar olayında aşağıdaki atış türlerinden hangisi söylenemez

11-

a) Boş kovanın fişek yatağından çekilip çıkarılmasına

b) Tabancanın monte edilmesine

c) Sürgüyü gövdeye sabitlemeye

d) Kapsülü ateşlemeye

e) Şarjörün yuvasından çıkmasını önlemeye

) Silahlarda tırnak ne işe yarar?

12-

a) Çekirdeğe kendi ekseni etrafında dönüş verir

b) Çekirdeğin havayı delerek gitmesini sağlar

c) Çekirdeğin takla atarak gitmesini sağlar

d) Çekirdeğin delme gücünü arttırır

e) Çekirdeğin tahrip gücünü arttırır

) Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setlerin sağladığı faydalardan biri değildir?

13-

a)

) Aşağıdakilerden hangileri ateşli silahların tasniflenmesine girmez?Ağır Ateşli b) Hafif Ateşli

c) Uzun Namlulu d) Otomatik

e) Nükleer Silahlar

14-

a) Kabze

c) Şarjör Yuvası

) Tabancayı elle tutmaya yarayan bölüme ne denir?b) Gövded) Tutma Kolu

e) El Kundağı

15-

a) Çekirdek b) Kapsül

d) Barut

) Ateşli silahlarda iğnenin darbesi ile fişeğin ateşlenen parçası aşağıdakilerden hangisidir?c) Kovane) Kovan dip tablası

16-

a) Boştur b) Hazır

d) Dolu e) Emniyette

17-)

a) Unutkanlık b) İhmal

c) Kendine aşırı güven

d) Bilinçsizlik

18-

a) Parça tesirli olması

) “Aksi ispatlanana kadar tüm silahlar…………….dur?c) KuruluSilahlarla yapılan kazaların sebepleri aşağıdakilerden hangisidir?e) Hepsi) Aşağıdakilerden hangisi kimyasal silahların özelliklerinden değildir?

Emniyet Genel Müdürlüğü

Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı

26

Nolu Özel Güvenlik Yenileme Eğitim Sınavı Soruları

b) Sinir sistemini etkilemesi

c) Yakıcı olması

d) Boğucu olması

e) Göz yaşartıcı olması

19-

a) Çekirdeğin ağırlığı

b) Havanın yoğunluğu

c) Rüzgâr

d) Atıcının uzmanlığı

e) Havanın ısısı

) Aşağıdakilerden hangisi çekirdeğin mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

20-

a) Bakır telli ve kıl telli fırça

) Hangisi bakım aracı değildir?

b) Temizlik bezi c) Harbi

d) Koruyucu yağ

21-

a) Namlu b) Tetik c) Horoz d)

e) Hatve) Toplu tabancalarda aşağıdaki parça-lardan hangisi bulunmaz?Emniyet mandalı e) Hiçbiri

22-

) Namlu içindeki karşılıklı iki set arsında kalan mesafeye …….. denir?

a) Yiv b) Set

c) Çap

d) Hatve

23)Aşağıdakilerden hangisi Şarjörün parçası değildir?

a) Şarjör gövdesi b) Şarjör kapağı

c) Şarjör yayı d) Şarjör kapak kilidi

e) Şarjör iğnesi

e) Rayyür

24-

a) Silah dolduruş yapamaz

) Ateşli silahlarda iğne kırılırsa ne olur?

b) Silah kilitlenir

c) Silah emniyete alınamaz

d) Fişek ateşlenemez

e) Kovan

dışarı atılamaz

25-

a) Atıcı, Silahı inceler arızayı tespite çalışır

b) Atıcı, silahı söker

c) Atıcı, silahı tamir ve bakım kısmına götürür

d) Atıcı silahın namlusundan içeriye göz atar

e) Atıcı, silahın arızası ile ilgilenmez ve silahı hedeften ayırmadan nezaretçiye teslim ederek diğer talimatı bekler

) Poligonda Atış yaparken silahın ateş etmemesi veya tutukluk yapması durumunda ne yapılır?
 
  Bugün 42370 ziyaretçi (57780 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=