TÜRKİYE CANIM FEDA


   
  ÖZEL GÜVENLİK
  DERGİ YAZILARIM 1
 

 

                                                                                                                                       14/04/2008

 

Merhaba sayın okurlarım,

Her gün Resmi Gazetede birçok yasanın ve yönetmeliğin değiştiğini görmekteyiz. Ancak basında büyük olaylar olduğunda bazılarının varlığını öğrenebiliyoruz.

Televizyonda izlediğimiz kadarıyla çıkan yangınlarda hep itfaiyeyi ya da yola parkeden araçları eleştiririz. Bina sahibinin yapması gerekenleri gerçekten yerine getirip getirmediğini hiç düşünmeyiz. Bunun yasal bir zorunluluğunun olduğunu da genelde bilmemekteyiz.

Bu sebeple sizleri aydınlatma bakımından Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 19 Aralık 2007 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiğini belirtmek isterim.

Eski yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır, uygulanmayacaktır. Aslında günlük hayatımızda bize lazım olabilecek bir çok şeyi es geçiyoruz. Bu yönetmelikte onlardan biri. Yönetmeliğin amacı, kapsamı ve dayanağını aynen aşağıda yazıyorum. Bir sonraki yazımda özetle binalarımızda yapmamız gerekenleri özetleyeceğim. Okudukça ne dediğimi anlayacaksınız.

 

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler, Binaların Kullanım ve Tehlike Sınıfları

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

 

Amaç

MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve herhangi bir şekilde çıkabilecek yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirlerin, organizasyonun, eğitimin ve denetimin usul ve esaslarını belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2-(1) Bu Yönetmelik;

  1. Ülkedeki her türlü yapı, bina, tesis ile açık ve kapalı alan işletmelerinde alınacak yangın önleme ve söndürme tedbirlerini,

  2. Yangının, ısı, duman, zehirleyici gaz, boğucu gaz ve panik sebebiyle can ve mal güvenliği bakımından yol açabileceği tehlikeleri en aza indirebilmek için, yapı, bina, tesis ve işletmelerin tasarım, yapım, kullanım, bakım ve işletim esaslarını,

Kapsar.

(2) Bu Yönetmelik hükümleri;

a) Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yapı ruhsatı alınmış olmakla birlikte henüz yapımına başlanmamış olan yapılar,

b) Mevcut yapılardan Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra kullanım amacı değiştirilerek, sağlık, eğitim ve konaklama amaçlı olarak kullanılacak bina ve tesisler, tehlikeli maddelerin bulundurulacağı binalar ve binadaki toplam kullanıcı sayısı 200’ü geçen toplanma amaçlı binalar,

c) Yönetmelikte belirtilen diğer yapılar, binalar, tesisler ve işletmeler,

(3) Karada ve suda, sürekli veya geçici, resmi ve özel, yer altı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve onarımlarını içine alan sabit ve hareketli tesisler yapı sayılarak, haklarında bu Yönetmeliğe göre işlem yapılır.

(4) Korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen binalarda, yangına karşı güvenlik tedbirleri için yapılacak tesisatlara ilişkin olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun görüşü alınır ve yapının özelliğini etkilemeyecek biçimde, tahliye, algılama, uyarı ve söndürme sistemlerinden gerekli olanlar kurulur.

(5) Türk Silahlı Kuvvetlerince kullanılan yapı, bina ve tesisler ile eğitim ve tatbikat alanlarının yangından korunması, bu Yönetmelik hükümleri de dikkate alınarak hazırlanacak yönetmelik ile düzenlenir.

Dayanak

MADDE 3-(1) Bu Yönetmelik, 9/6/1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun ek 9 uncu maddesi, 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 33 üncü maddesi ve 13/12/1983 tarihli ve 180 sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 30/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Osman BİÇER

www.zabitam.tr.gg

www.itfaiyem.tr.gg.

www.ozelguv.tr.gg.

 

 

 
  Bugün 42370 ziyaretçi (57761 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=