TÜRKİYE CANIM FEDA


   
  ÖZEL GÜVENLİK
  Özel Güvenlik Teşkilatı Görevleri
 
ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNİN TARİHÇESİ
 
Ülkemizde 2495Sayılı yasa döneminde yasanın amaç maddesinden esinlenerek yapılan bir tanımı,şöyledir;
Milli ekonomiye veya Devletin savaş gücüne önemli ölçüde katkısı bulunan,kısmen veya tamamen yıkılmaları ülke güvenliği veya toplum hayatı bakımından olumsuz neticeler yaratacak kamuya veya özel kişilere ait kurum veya kuruluşların  sabotaj ,yangın,hırsızlık,soygun,yağma,yıkma, burada bulunanları zorla işten alıkoyma, sağlıklarını ve vücut, bütünlüklerini tehdit ve tehlikelere karşı korumak ve güvenliklerini sağlamak amacıyla alınan her türlü tedbirler bütününe özel güvenlik denir.
         
Bu tanımın yapıldığı dönemde bile sorunlu olduğu bilinmektedir. Öncelikle tanımın kökeni Askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri konudur.
Askeri literatürün, özel güvenliğin tanımı bakımından elverişli olmadığı, Milli savunmanın daima konusal nitelik taşımasından dolayı ortadadır.
Özel güvenlik hizmetlerinin bu yasaya göre yapılmaktadır.2495 Sayılı yasayı 5188 Sayılı özel güvenlik yasası yürürlükten kaldırdığı anlaşılmaktadır.
Güvenlik ihtiyacı İnsan bedeninin diri ve sağlıklı kalması için yiğit etmesi birinci derecededir.
Barınmak içinde fizyolojik ihtiyaçlardan sonra gelir.
Toplumsal yaşam otorite ve normları da beraberinde getirmiş kamu düzeni ve suç kavramları
Doğmuştur.
 İnsanların güvenlikte bulunma duygusu ise ASAYİŞ kelimesi ile ifade edilir.
Bir yerde görünürde hiçbir güvenlik önlemi bulunmadığı halde düzen ve güven anlayışının
Hakim olabileceği gibi, alınan tüm önlemlere rağmen korku,endişe,hoşnutsuzluk,kol gezebilir.
 İşte asayiş toplumda kanun ve nizam hakimiyeti. Sukün ve istikrar ortamı, her ferdin işiyle gücüyle meşgul olması, kendisini ve etrafını rahatsız edebilecek, korkulacak bir durumun olmaması hissinin uyandırılmasıdır.
 Bu anlatımlardan sonra teknik anlamda güvenliği tanımlarsak; İnsanların eşya ve maddelerin
Araç ve bilgilerin tehlike ve tedbirlerden uzak olma, güven, huzur, sağlık içinde bulunmasını
Tehdit eden zarara ve hasara veya faaliyet ve işlev yada görevinden men etmeye veya kısıtlamaya baskı, cebir, şiddet, şantaj,ve herhangi bir eylemle onu istenmeyen durumlara
Yönlendirmek için yapılan işleri durdurmaya, engellemeye, caydırmaya veya etkisini en aza
İndirmeye yönelik plan, program ve prosedürlerle etkinlikler sonucu arzulanan durumun oluşturulmasıdır.
 
                                 
İşte bu durumun özel güvenlik ihtiyacının karşılanması.Devletin başta gelen en önemli vazgeçilmez,hizmetidir.Hatta Devletin kendi varlığını devam ettirmesi,yaşaması güvenlik içinde bulunmasına bağlıdır.
 Bu ihtiyaç karşılanmalıdır. Diğer devlet organlarını kanunlarla kendilerine tanınmış görevleri yerine getirmeleri kolay olmayacaktır.
 Devletin bu görevleri yerine getirirken belli hukuk kuralları içinde hareket etmesi, yani toplum içindeki kişilerin hukuk güvenliğini de sağlaması gerekir.
  Devlet toplumun güvenliğini barış ve güven içinde gelişmesini ve yaşamını sürdürmesini sağlayan ya da bozulduğunda eski durumuna getiren faaliyetler kolluk kuvvetleri aracılığı ile yerine getirir.
 Ancak bilginin ve bağlı teknolojinin toplum hayatının her alanında çok yoğun olarak girmesi farklı güvenlik arayışlarına da yol açmıştır.
 Güvenlik anlayışı kurumdan kuruma, ülkeden ülkeye farklılıklar gösterip değişiklik sistem ve yönetmeliklerle sunulabilir.
   Ülkemizde de 5188 sayılı kanun 10,06,2004 tarihide kabul edilen Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun bu konunun uygulamasın ilişkin 26cı maddesine göre Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanununun uygulanmasına ilişkin yönetmelikle personelin eğitilmesi için Özel okulların Açılması Genel sınavın açılıp sertifikaların valiliklerce verilmesi kılık kıyafetlerinin belirlenmesi silahlı olarak Lise ve Yüksek eğitim alanlara Ruhsatlı silah ve görev verilmesi orta okul mezunlarına silahsız görev verilmektedir.
     Ülkemizde Özel Güvenlik Elamanları olarak işyerlerini, kişi korumacılığı , maçlarda spor tesislerini, Resmi ve özel işyerlerini özel mülkiyetlerin genel güvenliklerini yapmaya yetkilidirler. Bu yetkileri yasalarla donatılmıştır.
      Özel Güvenlik teşkilatının günümüze kadar olan tarihçesini yazmaktayım yasaya yeni ilavelerle kanun çıkarılması gerekmektedir. Çünkü özel güvenlik görevlileri 5 yılda 1 kimlik yenileme imtihanına girmek zorundadırlar
       Saygılarımla.
 
                                                                                                           OSMAN BİÇER
                      
                                              17 KASIM 2009
                                                        Salı   
 
                                     
                                               ÖZEL GÜVENLİK
  GÖREVLİLERİNİN YAPACAĞI İŞLERLE İLGİLİ BİLGİLER                                    
 
 
          Özel güvenlik personelinin meslek eğitimlerinin yapılması günün koşullarına göre mesleki bilgi ve kariyerlerinin, sertifika,kimlik,sağlık,ve sosyal haklarından yasalar gereği yararlanılarak yeni bir statüye kavuşturulması yeni bir işkolu olarak gençlerimizin hizmetine girmiştir.
         Özel ve resmi işyerlerinin güvenliği özel mülklerin güvenliği bakımından faydalanılmaktadır.
          Güvenlik ihtiyacının belirlenmesinde dikkate alınacak etkenler iki türlüdür. 
                 İÇSEL ETKENLER        DIŞSAL ETKENLER
 
 
İÇSEL ETKENLER
 
            1-Çalışanlardan kaynaklanan etkenler çalışan
           Sayısı eğitim ve kültür seviyeleri yapıların homojen olup olmaması.
            2-Çalışma ilişkilerinden kaynaklanan etkenler çalışanların motivasyonu ve sadakatlarını sendikal çalışmaları işçi işveren ilişkileri sektördeki uyum veya gelirim.
             3-Üretimden kaynaklanan etkenler mal veya verilen hizmetin miktarı faaliyet
Olanını hassasiyet derecesi.
              4-Fiziki etkenler(işletmenin kuruluş tarzı, yerleşim şekli, mimari özellikleri,aydınlatma durumu) 
 
DIŞSAL ETKENLER 
 
1.      Beşeri Etkenler (İşletmenin bulunduğu bölgedeki halkın sosyo kültürel yapısı, çevrenin göç almaması, çevredeki halkın ekonomik durumu)
2.      Güvenlik etkenleri(Çevredeki güvenlik kuvvetlerinin konumu, mevcudu, gücü, çevredeki işletmelerin güvenlik ihtiyacı, çevrede işlenen suçların cins ve miktarı, çevredeki özel güvenlik tedbirleri)
3.      Fiziki etkenler(Tesise yaklaşma yolları, aydınlatma durumu, komşu işletme ve binaların konumu ve yapısı arazinin durumu, işletme içersinde geçen yol, dere, boru hattı bulunup bulunmaması, işletmenin sahilde olup olmaması, iklim özellikleri, sis, yağış, fırtına vb. işletmenin dış sınırları duvar, tel örgü vb. gözetleme kulesi nokta ve devriye görevine imkan verip vermemesi, trafik akışı, çevrenin ıssız veya hareketli olması.
 
                                      
                                               
                            ÖZEL     GÜVENLİK                 
 
                 
 
Koruyucu güvenlik önlemleri ,
                                                      
1-Evrak ve haberleşme güvenliği .
2-Sabotaj ve terör olaylarından korunma.
3-Yangından korunma.
4-Yıkıcı ve bölücü faaliyetlerden korunma.     
 
     ÖZEL GÜVENLİĞİN KOLLUK HİZMETLERİNDEKİ KORUMA
 
Güvenlik, Kolluk hizmeti veren kişi kuruluş ve kuvvetler farklı şekillerde sınıflandırılabilir.
    Bu sınıflandırılma ülkeden ülkeye değişebilir. Türkiye için aşağıda yazacağım gibi genel kamusal kolluk,Adli kolluk,Özel kolluk,Fahri kolluk, gibi dörtlü bir ayrım yapılabilir.
                
               KOLLUK   ÇEŞİTLERİ
 
GENEL KAMUSAL   
A-KAMUSAL KOLLUK 
1-Polis   
2-Jandarma
3-Sahil güvenlik                                                        

   
  ADLİ  KOLLUK    
A-5271 SAYILI CMK  

ÖZEL KOLLUK   

A-ÖZEL KOLLUK 

1-5188 sayılı kanuna 1-127 e 5271 sayılı
   tabi olanlar.               Cmk md.90 a göre

  2-Özel Güvenlik         yakalama yaparlar.
2-Meşru müdafa hakkını kullananlar.
 3-Zilliyetliğine yapılan saldırıyı defedenler.

FAHRİ KOLLUK
  
A-MÜLGA CMK M
  
 B-ÖZEL KAMUSALKOLLUK                                              

1Belediye zabıtası                                                                                         
2Orman muhafaza                                                                                         
3Gümrük    muhafaza                                                                                  
4Liman    zabıtası                                                                                        
C- YARDIMCI KAMUSAL KOLLUK          
                                                
1-Köy korucuları
 2-Köy muhtarları
 3-Çarşı ve Mahalle Bekçileri
 4-Gemi kaptanları                                                                                                              
                       .                                                                                         
 
İŞYERİNİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLA
 
 
 
                                    ÖZEL GÜVENLİK
 
 
Özel Güvenlik görevlilerinin 5188 sayılı yasanın 7 ci maddesinde Özel güvenlik görevlilerine,         
Tanıdığı yetkileri hukuk düzeninin herkese tanıdığı hakların sayılmasından ibarettir.
 5188 Sayılı yasadaki yetkilerinin kullanılması bakımından Özel Güvenlik görevlilerinin herhangi bir kimseden farkı vardır.
Herhangi bir kişi, Hukuk düzeninin kendisine verdiği hakları ve yetkileri kullanmak zorundadırlar.
5188 Sayılı yasanın özel güvenlik görevlilerine verdiği yetkiler, Şartlar ortaya çıktığında kullanılmak durumundadırlar. Aksi takdirde yetkisini kullanmayan özel güvenlik görevlileri, kamu görevini kötüye kullanma suçundan yargılanabilirler.
   Şu halde özel güvenlik görevlilerine tanınan yetkilerin, herkese tanınan yetkilerden ibaret olması,Yani asgari seviyede tutulması ile yetkilerin kullanmasının ihtiyari veya zorunlu olması farklı hususlardır.
    Kanun koyucu, Özel kişilerin emrindeki özel güvenlik görevlilerine daha ileri düzeyde yetki vermeyi uygun bulmamıştır. Fakat verdiği yetkilerin kullanılmasını bir kamu görevi olarak nitelemiştir.
     Özel güvenlik bir kolluk hizmeti ise ne tür bir kolluk hizmetidir, Bu soruya genel olarak verilen cevap özel güvenliğin özel idare kolluk olduğu yönündedir.
      Özel güvenliğin kolluk sistemi içerisinde yerini belirleyebilmek için açıkça yönetmeliklerde belirlenmesi gerekmektedir.
 
                      ÖZEL GÜVENLİKGÖREVLİSİNİN YANGINLA İLGİLİ GÖREVLERİ
       
1-Yangını önleme görevleri.
2-Yangın çıktığındaki görevi.
3-Yangın sonrasındaki görevi. 
4-Yangın konusu ile genel bilgi edinmek zorunda ve uygulamalarını yapmak ve yaptırtmak zorundadırlar.
5-Özel güvenlik görevlileri kendilerini bu konularda araştırıp, uğraşıp,günün koşullarına göre kendilerini geliştirilmesi gerekmektedir.
   5188 Sayılı yasa, sistemi ÖZEL Hale getirme eğilimindedir.
İlgili kuruluşların talebi üzerine Eğitimleri özelleştirilmiştir. Örgütleme özgürlüğünü kısıtlayan
Kurallar kaldırılmıştır.    
 
 
YAŞADIĞIN MEKANININ GÜVENLİĞİNİ   SAĞLA 
 
 
                           ÖZEL GÜVENLİĞİN TANIMI
 
 
ÖZEL‘in Tanımındaki güçlük nedeni ile Amerikan Literatüründe özel güvenliğin genel geçer bir tanımı yapılamamaktadır.
 Eski 2495 Sayılı yasada özel alandaki Görevlerini Belli sınırlar için geçerli idi.
5188 Sayılı yasaya göre bu özel alan dışına da taşmaktadır.
 
                              ÖZEL GÜVENLİK KURULUŞLARI
                                                                        
 
5188 Sayılı yasa ve uygulama yönetmeliğine göre özel güvenlik kuruluşları şunlardır.
 
1-ÖZEL GÜVENLİK BİRİMLERİ.
2-ÖZEL GÜVENLİK ŞİRKETLERİ.
3-ALARM MERKEZLERİ.
4-ÖZEL GÜVENLİK EĞİİM KURULUŞLARI.
 
 ÖZEL GÜVENLİK YÖNETİCİ VE GÖREVLİLERİ
 
a)      Özel Güvenlik Yöneticisi
b)      Özel Güvenlik Görevlisi.
 
 
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN YETKİLERİNDEN BAZI ÖRNEKLER
 
1)-Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenlere duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyalarını X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinle   geçirme işlemini yapmak.
 
 
 
2)- Toplantı,Konser,Spor musabakaları,Sahne göslerileri vb etkinlikleri ile cenaze ve düğün törenlerin’de kimlik sorma,duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üzerlerini dedektörle arama, eşyaları X-RAY cihazlarından veya benzeri güvenlik sisteminden geçirmek olmalıdır
 
 
3)- 1412 Sayılı ceza mahkemeleri   usülü kanunu‘nun 127. maddesine göre yakalama ve arama (Bu yetki 5271 Sayılı CMK’nun 90. maddesi düzenlenmiştir.)
 
 
4)-Görev alanında yakalama ve aranan hükümlü ve tutuklu şahısları yakalama ve aranması .
 
 
5)-Yangın ve tabi afetler‘de görev alanındaki yerlere girmeye.
                                                               
 
6)- Hava alanı,limanlar,gar,istasyon ve terminallerde toplu taşıma tesislerinde duyarlı kapılardan geçirmeye X-RAY Cihazlarından vb sistemlerden geçirmeye görevlidirler.
 
 
7)- Genel kolluk kuvvetlerine ( Polis ve jandarma) Derhal bildirmek şartıyla aramalar sırasında suç teşkil eden cihaz ve benzerlerini emanete almak.
 
 
8)- Terk edilmiş eşyaları emanete almak.
 
 
9)- Kişinin vücudu ve sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması işin yakalama.
 
 
10)- Olay yerini ve delilleri koruma .
 
11)- Türk medeni kanunu‘nun 981. maddesine,borçlar kanununa göre görevini yapmak.
 
 ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN KURALLAR
 
 
1)-Özel güvenlik görevlileri yetkilerini sadece görevli oldukları süre içerisinde ve alanlarında kullana bilirler.
 
 
2)- Özel güvenlik görevlileri güncel görevlerde üniforma giyer. Gece görevlerinde, Spor müsabakalarında, Konser ve Sahne görevlerinde üniforma üzerine ,Arkasında ışığı yansıyan dıştan görünecek şekilde (ÖZEL GÜZEVLİK)İbaresi yazılı reflektif yeleği giyerler.
Özel güvenlik komisyonun izni ile gerek görülen hallerde görev alanlarındaki sorunlu bölgelerde suçu önleme şüphelileri yakalama amacı ile sivil kıyafet’te giyebilirler.
 
 
3)-Mülki idare amiri özel güvenlik kavramında korunan ve güvenliği sağlanan yerlerde can ve mal güvenliğinin ciddi şekilde tehlikeye düştüğü veya düşeceği hallerde genel kolluğu(polis,jandarma) görevlendire bilirler.Bu taktirde özel güvenlik görevlileri mülki amiri ve genel kolluk amirinin emrine girerler.
 
Mülki idare amirleri koruyucu güvenliğini gerektirdiği hallerde özel güvenlik görevlilerine ek tedbir aldırabilir
 
       
4)- Özel güvenlik görevlileri kimlik kartını görev alanı ve süresi içersinde herkes tarafından görüle bilecek şekilde yakasına takmak, silahla görev yapacak özel güvenlik görevlileri kimlik kartı ve görev belgesi ile beraber (Özel güvenlik silah taşıma bulundurma belgesi ni )
de taşımak zorundadır
 
 
 
5)- Özel güvenlik birimleri ve görevlileri,görev alanlarında bir suç la karşılaştığın da suça el koymak, suçun devamını önlemek, şüpheliyi tespit ve yakalama ile olay yerini ve suç delillerini muhafaza ve yetkili genel kolluk(polis,jandarma)kuvvetlerine teslimetmekle görevli ve yetkili dir.Bu  durumlarda kararlı, sakin ve soğuk kanlı davranmaları kendileri açısından yararlıdır.
 
 Zor kullanma ve yakalama yetkisinin kullanılmasını gerektiren olayları genel kolluğa(polis,jandarma) derhal bildirmelidir.
 
Bunlar genel kolluğun(polis,jandarma)olaya el koymasında itibaren araştırma ve delil toplama
 faaliyetlerine genel kolluğun talebi halinde yardımcı olurlar.
 
 
 
 
6)-Özel güvenlik komisyonun kararı üzerine, para ve değerli eşya naklinde veya geçici koruma ve güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere özel güvenlik şirketlerince ve eğitimde kullanılmak üzere özel eğitim kurumlarında bulundurulmasında veya taşınmasında izin verilen ateşli silahlar (Silah demirbaş defteri) ne  kayıt edilir.
 
Bu silahlar bunların fişek ve tahsisatını özel oda,kasa veya demir kuşaklı ve takviye kilitli depolarda muhafaza edilen ateşli silahlar varsa bu silahları (devir teslim ve rapor defteri)ni doldurarak imza karşılığı teslim alırlar bu silahların muhafazasında özel güvenlik izni verilen kişi veya kuruluş yetkilileri sorumludur
 
 
7)-Silahla görev yapacak olan özel güvenlik görevlileri silah bilgisi ve ateş konusunda bilgili olmalı,bu ateşli silahları kanunda belirtilen istisnalar dışında görev alanının dışına çıkarmamalıdırlar .
 
 
 
8)- Özel güvenlik görevlileri eğitim ve öğretin kurumlarında, sağlık tesislerinde içkili yerlerde, özel toplantılarda, spor müsabakalarında,talih oyunları ve sahne gösterilerinde silahsız olarak hizmet verile bileceğini bilmelidirler .
 
 
 
9)- Özel güvenlik görevlileri tabi afetlerde arama ve kurtarma görevlilerine yardım etmek zorundadırlar.
 
 
10)- Özel güvenlik hizmetlerinde kullanılan silah ve fişeklerin nakli 14.08.1987 tarihli ve 87/12028 sayılı tekel dışı bırakılan patlayıcı maddelerle, av malzemeleri vb üretimi, ithali,taşınması,saklanması,depolanması,satışı,kullanılması,yok edilmesi ,denetlenmesi usul ve esaslarına ilişkin tüzüğüne göre yapılır.
 
 
11)- Özel güvenlik görevlileri kanunda belirtilen koruma ve güvenlik işlerinden başka bir işte çalıştırılamazlar.
 
 
12)- özel güvenlik görevlilerine kanun ve özel güvenlik hizmetlerine dair,kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik kapsamı dışında her ne ad altında olursa olsun can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla denetim,gözetim ve kontrol hizmeti veremezler.
 
 
13)- Özel güvenlik görevlileri göreve katılamazlar(grev yapamazlar).
 
     MAÇLAR DA ÖZEL GÜVENLİĞİ SAĞLA
 
 
 
 ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN TAŞIMASI GEREKEN ŞARTLARI
 
 
1)- Yüz ve şaç bakımı temiz,Kılık kıyafetinin düzgün ve ütülü olması gerekmektedir.
 
2)-Bilgiyi kavrayabilen teknolojik yeniliklere açık,Hizmet içi eğitim ve bilgilendirme toplantıları ile sürekli kendilerini geliştirmeleri gerekmektedirler.
 
3)-Fiziki görüşünün güven telkin edecek şekilde,Uzun süre yürüyebilmesi ve ayakta                     durabilmesi,kötü hava şartlarına tahammül edebilmesi,Fiziki engelleri aşabilmesi, bayılmış insanları kaldırıp taşıyabilmesi, şüpheli olarak kaçan şahısları koşarak yakalayabilmesi yeterliliğine sahip ve sportmen olmasının şartlarını yerine getirip kendini zihninde tutmaları gerekmektedirler.
 
4)- Görevle ilgili araç,gereç ve ekipmanlarının sağlam ve çalışır vaziyette bulundurulması,bu malzemeleri kullana bilme yeteneğine sahip olmaları gerekmektedir.
 
5)- Özel güvenlik görevlileri güzel konuşa bilmesinin, dikkatli ve bilinçli olmasının, güler yüzlü ve kibar davranmasın, ilk yardım konusunda bilgili ve yardım sever olmasının, mesleğine yararlı olacakları anlaşılmaktadır. Bu kurallara uymak zorundadırlar.
 
6)-Tanımadığı kişiler ile sıkı dostluk kurmamasının mesleğine faydalı olacağı anlaşılmaktadır
 
 
7)-Görev bölgesindeki olan durumlar bilen, çevresiyle ilgili, şüpheli şahısları tanıyan, kuvvetli hafızaya sahip iyi bir izleyici olması mesleğe daha faydalı olacaktır
 
 
8)- Güvenlik ihlali ile ilgili insiyatif kullanabilmeleri.
 
 
9)- Telefon ve telsiz ile gizli konuşma yapmamalı.
 
 
10)- Kargaşa ve çatışmayı önlemek için, aynı görev bölgesindeki özel güvenlik görevlilerinin birbirlerini tanımalarının faydalı olacağı düşünülmektedir. Ona göre hareket etmeleri gerekmektedir.
 
 
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN GÖZLEM GÜCÜNÜ GELİŞTİRME
                 
1)- Görme
 
2)-Duyma
 
3)-Koku alma
 
4)- Bakınma
 
5)- Takma
 
                                                       
   Güvenlik görevlileri meslekleri ile ilgili olarak kendileri bu şekilde (yıkardaki maddeler) çalışma yapmaları ve başarılara önemli imza atmaları gerekmektedirler.
 
 
 GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN DEVRİYE GÖREVLERİ
 
 
1)- Devriyenin tanımı:
 
 
   Özel güvenlik görevlilerinin görev alanı içinde genel emniyeti ve çaldırıcılığı sağlamak,suç işlenmesini önlemek, olay olduktan sonra işlenen suçları ve faaliyetlerini takip etmek.İşlenmiş suçlarda şüphelileri yakalamak, delilleri korumak ve kolluk kuvvetlerine (polis,jandarma) ya teslim etmek . Yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmek üzere sorumluluk bölgesinde amirlerince belirlenen bir güzergahta yaya veya araçlı olarak gezerek yapılan üniformalı ve tam techizatlı 2 özel güvenlik elamanlarından oluşan bir güvenlik hizmetidir. Bazı durumlarda sivil olarak ta sivil olarak ta devriye hizmeti yapabilir. Devriye görevlisi,muayyen bir bölgeyi,bölge içindeki bina ve tesisi gezerek gözetleme,dinleme ve koruma ile görevli birden fazla özel güvenlik görevlisidir.
 
 
 
           DEVRİYE HİZMETLERİNİN ÇEŞİTLERİ
 
 
Devriyenin hizmet çeşidi, görev alanına göre farklılık vardır.
Devriye çeşitliliği kullanılan araç ve görev yerlerine göre isimlendirilir.
Yaya devriye,Araçlı devriye (otomobil motosiklet bisiklet ve kombine devriye şeklinde isimlendirilir.
 Turistik tesislerde turistlere itici gelmemesi için önleme aracı ile görev yerlerine sivil devriye de çıkarıla bilir.
   Özel güvenlik görevlilerinin sivil çalışabilmesi İl genel güvenlik komisyonunun kararına bağlıdır.
 
 Sivil görev yaparlarsa 5188 sayılı yasağındaki yetkilerin kullana bilmesi içinde kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları ve göstermeleri gerekir
 
 
                                     DEVRİYE ÇEŞİTLERİ
 
1)- Yaya Devriye
2)-Araçlı (otomobil motosiklet bisiklet)Devriye
3)-Kombine Devriye
 
                                        DEVRİYE YÖNTEMLERİ
 
 
1)-Olağan Devriye
2)-Dairesel Devriye
3)-Planlı Devriye
 
 
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN DEVRİYE TURU ÖNCESİ HAZIRLIK
 
1)-Psikolojik ve zihinsel hazırlık.
2)-Fiziksel hazırlık görev techisatı.
3)-Kelepçeler.
4)-Çelik yelekler.
5)-Haberleşme cihazları.
6)-Not defteri.
7)-El feneri.
8)-Cop.
9)-Metal el dedektörü.
10)-Silah.
11)-Fiziki görünüm.
 
 
 ÖZEL GÜVENLİKÇİLERİN DEVRİYEDEKİ GÖREVLERİ
 
1)-Önleyici görevleri.
2)-Koruyucu görevleri.
3)-Yardım görevleri.
4)-Adi görevleri.
 
 
 ÖZEL GÜVENLİKÇİLERİN DEVRİYE GÖREVİ ESNASINDA KONTROL  EDİLECEK YERLERİ
                                                               
1)-Hastaneler,Sağlık kuruluşları.
2)-24 saat açık marketler,eczaneler,vs.
3)-Terminaller,seyahat acentaları.
4)-Yollar
5)-Oteller ve konaklama yerleri.
6)-Atölye, fabrika, iş binaları.
7)-Postaneler.
8)-Büyük binalar.
9)-Özel hizmet binaları.
10)-Lokantalar.
11)-Tiyatrolar.
12)-Pastaneler.
13)-Park ve oyun sahaları.
14)-Okullar.
15)-Öğrenci yurtları.
16)-Çocuk yetiştirme yurtları.
17)-Bankalar.
18)-İbadet haneler.
 
                                   KORUMA ALTINA ALMA
 
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ EL KOYACAĞI VE YAPTIĞI İŞLERDEKİ TUTACAĞI   ZABITLAR
 
1)-El yazma zaptı.
2)-Özel güvenliğin el koyması zaptı.5188 SAYILI kanunun 7. maddenin g fıkrasına göre.
3)-Adi el koyma zaptı.
4)-Önleme el koyma zaptı.
5)-Terk edilen veya bulunan eşyaya el koyma zaptı.
6)-Durum tesbit zaptı.
 
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN ZOR KULLANMASI
 
1)-2559 Sayılı Polis vazife ve selahiyet kanunun 6. md.dayanılarak.
2)-5188 Sayılı yasanın 7.md.j.fıkrasına göre ve 9.md.
3)-1412Sayılı CMK NUN.157. MD.
4)-5271Sayılı CMK. Nun.168.md.
5)-Türk medeni kanunun 981. md.
6)-Borçlar kanunun 52.md.
7)-Türk ceza kanununun 49. md.       
 
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN KULLANDIĞI MALZEME ÇEŞİTLERİ
 
KELEPÇE ÇEŞİTLERİ            
 
1)-Plastik kelepçeleri.      2)-Metal kelepçeler. 

UYGULAMA TÜRÜNE GÖRE KELEPÇELER
 
1)-Masoner kelepçe.
2)-Parmak kelepçe.
3)-Plastik kelepçe.
4)-Zincir kelepçe.
5)-Sevk zinciri.
 
 COP ÇEŞİTLERİ

1)-Uzun cop, 70-90.cm boy.
2)-Orta cop 50-60cm.boyunda             
3)-kısa cop,35-45cm   boyunda.
 
   ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN SİLAH TAŞIMASI
 
 Özel güvenlik görevlilerinin silah taşıması 5188 sayılı yasanın 8 ci maddesi gereğince ve aynı kanunun 3 cü maddesine ve aynı kanunun 9 cu maddesine göre.
 5188 Sayılı kanuna göre çıkarılan özel güvenlik görevlilerinin yönetmeliğinin 24 cü maddesine göre .6136 Sayılı kanun ve yönetmeliğinde 26.md.göre VALİ veya görevlendireceği vali yardımcısı silah ruhsatı düzenleme işlerini yapar.
 
 
                                                                                                                                             ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİ LERİNİN YAZACAĞI  RAPORLAR VE ÖRNEKLERİ
 
 1)-Sözlü raporlar.
 2)-Görsel raporlar.
 3)-Elek Tronik  raporlar.
 4)-Yazılı raporlar.
       
                                                     
 
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE AİT TUTANAK ÖRNEKLERİ
 
                                    
                     1)-Yakalama tutanağı.
                     2)-Teşhis ve teslim tesellüm tutanağı.
                     3)-Emanet alma ve yakalama tutanağı.
                     4)-Yakalama ve serbest bırakma tutanağı.
                     5)-Yakalama,teslim ve tesellüm tutanağı.
                     6)-Yakalama ve teslim tutanağı.
                     7)-Salıverme tutanağı.
                     -Yangın tutanağı.
                     9)-Silah kullanma tutanağı.
                    10)-Olay tutanağı.
                    11)-Zor kullanma tutanağı.
                    12)-Arama tutanağı.
                    13)-Üst arama tutanağı.
                    14)-Emanet alma tutanağı.
                    15)-Zapt etme tutanağı.
                    16)-Suçüstü tutanağı.
                    17)-Olay tespit tutanağı.
                    18)-Tutanak.
                    19)-Kimlik tespit tutanağı.
                    20)- Müşterek tespit tutanağı.
          
                   
                                                                              
        ÜLKEMİZDE ÖZEL GÜVENLİK ŞİRKETLERİ
 
Özel güven lik.
 şirketleri. Resmi ve özel işyerlerinin ve kişi koruma, özel güvenlik hizmetlerini vb. Servislerinin özel güvenlik, Hizmetlerini ve spor kulüplerlerinin vb.servislerin özel güvenlik servislerinin,ücret karşılığında,yürütmektedirler.
   Bu özel şirketler,Resmi,Özel işyerleri ile ilgili özel anlaşma yaparak.
 Ücret karşılığı, görevlerini yasalara göre yapmaktadırlar.
 
                  
 
Bu yazdığım örneklerle özel güvenlik çiler.ve resmi özel işyerleri,   Şirketler, Özel güvenlikçi
Personel.Ders verdiğim okullardaki öğrencilerime faydalı ve yararlı olaca ği. Düşüncesi ile bu örnek leri hazırladım.     Başarılar dilerim saygılar sunarım.
 
 
                                                                                               
22 kasım 2009
                                                                                         
OSMAN BİÇER
                                                                              
 EMEKLİ İTFAİYE MÜDÜRÜ 
 
 
  Bugün 42825 ziyaretçi (58418 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=