TÜRKİYE CANIM FEDA


   
  ÖZEL GÜVENLİK
  AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK
 

T.C. Resmi Gazete 14 Temmuz 2007 CUMARTESİ
 Resmi Gazete
 Sayı : 26582
 
YÖNETMELİK
 
            Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı; 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 2 nci maddesine göre tespit ve ilan edilen afet bölgelerinde yeniden yapılacak, değiştirilecek, onarılacak veya güçlendirilecek resmi ve özel tüm binaların ve bina türü yapıların teknik şartlarını belirlemektir.

             Dayanak

             MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik, 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Deprem, Yangın, Su Baskını Afetlerinde Uygulanacak Esaslar

             Uygulanacak esaslar

             MADDE 3 –(1) Afet bölgelerinde yapılacak yapıların, yapı malzemelerinin taşıması gereken özellikler bakımından 8/9/2002 tarihli ve 24870 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) ile Türk Standartları uygulanır. Türk Standartlarının bulunmaması halinde ise uluslararası geçerliliği kabul edilen standartlara uygun olması şarttır.

             Üzerine bina yapılmayacak arazi

             MADDE 4 –(1) 7269 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine göre yapı ve ikamet için yasak bölge sayılan yerlerde bina yapılamaz ve mevcut binalar onarılamaz. Ayrıca yapay dolgu zeminler üzerinde, inceleme ve değerlendirme yapılarak özel önlem alınmadıkça bina yapılamaz.

             (2) Çığ düşmesi, kaya düşmesi veya yer kayması afetlerinden herhangi birine uğrayan ve bu afetlerden biri için 7269 sayılı Kanunun 2 nci ve 14 üncü maddelerine göre afet bölgesi olduğu kararname ile tesbit ve ilan edilen yerlerde bina yapılamaz ve mevcut binalar onarılamaz.

             Su baskını afetinden korunma

             MADDE 5 –(1) Su baskınına uğramış ve afet bölgesi kararnamesi kapsamına alınmış ve  7269 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine göre yapı ve ikamet için yasak bölge ilan edilen yerlerin dışında kalan yerlerde, ikinci fıkrada belirtilen şartlara uyulmak kaydı ile bina yapılabilir ve mevcut binalar onarılabilir.

             (2) Temel zemininin su altında kalma ihtimali var ise, gerekli teknik tedbirler alınır. Değiştirilecek, büyütülecek, onarılacak veya güçlendirilecek binalarda; yeniden yapılacak veya değiştirilecek her bir kısmın, binanın su baskınına dayanıklılığını arttıracak biçimde olması gerekir.

             Yangın afetinden korunma

             MADDE 6 –(1) 7269 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre yangın afetine uğraması muhtemel saha olarak belirlenecek yerlerde yapılacak binalar ile yangından sonra onarılacak binalarla ilgili olarak 12/6/2002 tarihli ve 2002/4390 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

             Deprem afetinden korunma

             MADDE 7 –(1) 7269 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre tesbit ve ilan olunan deprem bölgelerinde yeniden yapılacak, değiştirilecek, büyütülecek resmi ve özel bütün binaların ve bina türü yapıların tamamının veya bölümlerinin depreme dayanıklı tasarımı ve yapımı ile mevcut binaların deprem öncesi veya sonrasında performanslarının değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi hakkında 6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.     

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

             Yürürlük

             MADDE 8 –(1) Bu Yönetmelik 6/3/2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 9 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.
 
 
 

 
  Bugün 42370 ziyaretçi (57738 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=